Elke leerkracht cultuurleerkracht

Cultuur in de spiegel

  • Cultuur is betekenis geven
  • Cultuur is spiegel voor hoe we denken en wat we doen.

Cultureel bewustzijn

Vier culturele vaardigheden stimuleren door mix van 4 cultuurdragers

Culturele vaardigheden

  • Concreet > abstract
  • Cirkel

Cultuurdragers

  • Ons lichaam
  • Voorwerpen
  • Taal
  • Grafische media

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.