บ้านเจดีย์หักนอก หมู่ 11 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองราชบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในที่ราบของทุ่งงูเห่า เป็นสมรภูมิรบระหว่างไทย-พม่า หลายครั้งด้วยกัน ในหมู่บ้านจะมีเจดีย์โบราณซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในหมู่บ้าน โดยมียอดของเจดีย์ทำด้วยทองคำ และเป็นที่ต้องการของทหารพม่าจึงร่วมกันทำลายหักโค่นและเผาเพื่อเอาทองคำที่เจดีย์ จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านเจดีย์หัก

สภาพภูมิศาสตร์

บ้านเจดีย์หักนอก หมู่11 มีระยะทางห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้ ทิศเหนือ จรด หมู่ที่3 ตำบลเจดีย์หัก ทิศใต้ จรด หมู่ที่14 ตำบลเจดีย์หัก ทิศตะวันออก จรด หมู่ที่2 ตำบลเจดีย์หัก ทิศตะวันตก จรด หมู่ที่3และหมู่ที่ 8 ตำบลเจดีย์หัก

ตำแหน่ง C ตำบลเจดีย์หัก

จำนวนประชากร อาชีพ รายได้

จำนวนประชากรจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 344 ครัวเรือน จำนวนประชากรรวม 589 คน จำแนกเป็น ชาย 288 และหญิง 301 อาชีพของประชากรในหมู่บ้าน รับราชการ ค้าขาย และรับจ้าง รายได้โดยเฉลี่ยของประชากรในหมู่บ้านต่อครัวเรือน มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 35000-50000

SWOTของหมู่บ้าน

จุดแข็ง

 1. ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี มีคุณธรรมและเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม
 2. ประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของส่วนรวม ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของชุมชน
 3. ชุมชนมีการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน
 4. ชุมชนมรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 5. มีการจัดตั้งกลุ่ม / องค์การเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริม และแก้ปัญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน
 6. มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนให้ความรู้ อบรม และส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้สู้ครอบครัวและชุมชน
 7. มีโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กเพื่อดูแล ให้การศึกษา อบรมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเป็นคนดี
 8. มีวัดไว้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ละเป็นศูนย์รวมให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี ปรองดองจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง

จุดอ่อน

 1. ขาดแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
 2. ระบบระบายน้ำทิ้งยังไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝนตกหนักจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

โอกาส

 1. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 2. หน่วงงาน / องค์กรต่างๆ เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
 3. เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการศึกษาดูงานของอำเภอเมืองราชบุรีในอาคต

อุปสรรค

 1. ภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นส่งผลต่อชีวิตปะจำวัน
 2. กระแสความเจริญทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อแนวทางการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงเยาวชนในชุมชน

วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน

“หมู่บ้านพัฒนาน่าอยู่ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เป้าหมายของหมู่บ้าน

 1. - ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. - ประชาชนดำเนินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กฎกติกาและข้อตกลงของหมู่บ้าน

1. ด้านการป้องกันยาเสพติด

 1. ผู้ใดที่ค้ายาเสพติด (เฮโรอีน,กัญชา,ยาบ้า)หรือเป็นผู้เสพเป็นประจำ หากถูกจับกุมดำเนินคดีและศาลสั่งจำคุก ให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม องค์กรต่างๆของหมู่บ้านและไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆเช่น
 2. ไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน
 3. ไม่ให้ร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านตามที่กรรมการหมู่บ้าน เห็นสมควร

2. ด้านการป้องกันทรัพย์สินส่วนตัวและส่วนรวม

 1. เก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าอยู่ในที่ปลอดภัยจากการลักขโมย
 2. หากบ้านใดถูกลักขโมยทรัพย์สินให้แจ้งตำรวจและแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน
 3. การปลูกไม้ยืนต้นร่วมกันต้องห่างจากแนวเขตข้างละ 1 เมตร
 4. ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ปล่อยสัตว์ไปทำลายทรัพย์สินผู้อื่น มีความผิดและปรับดังนี้
 5. ไม้ยืนต้นปรับต้นละ 500 บาท
 6. พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ปรับตามมูลค่าความเสียหาย
 7. ถ้าสัตว์เลี้ยงไปกัดหรือทำร้ายผู้อื่นต้องชดใช้ตามความจริงจากการรักษาตัว

3. ด้านการรักษาความสงบ

 1. ทะเลาะวิวาทในสาธารณะของหมู่บ้านโดยผู้ก่อเหตุจะถูกปรับ 1,000 บาท แต่ถ้าสมัครใจการทะเลาะจะต้อง ปรับทั้งคู่เป็นเงินฝ่ายละ 1,000 บาท
 2. ห้ามยิงปืนในหมู่บ้านโดยไม่จำเป็น ฝ่าฝืนปรับนัดละ 1,000 บาท
 3. เว้นเยาวชนเที่ยวเตร่หลัง 20.00-05.00 น.

4. ด้านการมีส่วนร่วม/หมู่บ้าน

 1. สมาชิกครัวเรือนละ1คน ต้องเข้าร่วมประชุมในทุกเดือน และอย่างน้อยปีละ6ครั้ง ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้กู้เงินจากองค์กรในหมู่บ้าน

5.กฎระเบียบสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในชั้นประชุมประจำเดือนตามที่กรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร

6. ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป้นผู้ดูแลบังคับใช้ในการถือปฏิบัติตนตามกฏระเบียบหมู่บ้าน

คณะทำงานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ

 • นางลัดดา เอี่ยมมันต์ หัวหน้าคณะทำงาน
 • นางวนิดา เอี่ยมไผ่ คณะทำงาน
 • นายกวี โพธิ์เงิน คณะทำงาน
 • นางกัลยา สุวรรณวานิช คณะทำงาน
 • นางกุหลาบ สุขศิริ คณะทำงาน
 • นางประเทือง ฉิมมะ คณะทำงาน
 • นางพเยาว์ ยอดครู คณะทำงาน
 • นางนงนุช เพ่งพิศ คณะทำงาน
 • นางมาลี พุทธบัวงาม เลขานุการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพการผลิตและการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน และงานอื่นใดตามที่ ประธานกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการมอบหมาย

ผลงานปฎิบัติงาน

 1. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
 2. สนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
 3. สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านดอนเจดีย์หัก
 4. สนับสนุนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
 5. สนับสนุนกลุ่มสมัชชาต้านยาเสพติด
 6. สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
 7. สนับสนุนกลุ่มสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์
 8. สนับสนุนกลุ่มสตรีทำหมอนฟักทอง

คณะงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

 • นายกนก เอี่ยมมันต์ หัวหน้าคณะทำงาน
 • นางวนิดา เอี่ยมไผ่ คณะทำงาน
 • นายพสิษฐ์ ชัยคณาพิบูลย์ คณะทำงาน
 • นางมาลี พุทธบัวงาม คณะทำงาน
 • นางพเยาว์ ยอดครู คณะทำงาน
 • นางนงนุช เพ่งพิศ คณะทำงาน
 • นางประเทือง ฉิมมะ เลขานุการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ การจัดการสวัสดิการในหมู่บ้านและการสงเคราะห์ผู้ยากจนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุขและงานอื่นใดตามที่ประธานหมู่บ้านและคณะกรรมการมอบหมาย

ผลการปฏิบัติ

 1. ส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ ผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพ
 2. สนับสนุนโครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย
 3. สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
 4. ปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ถูกสุขลักษณะ มีป้ายชื่อหมู่บ้าน ถนน ซอย
 5. สนับสนุนโครงการชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด
 6. สนับสนุนโครงการยุติการกระทำรุนแรงต่อสตรี
 7. มีการประสานระหว่างเครือข่านด้านสาธารณะสุขในพื้นที่ให้มีการจัดการด้านสาธารสุขที่ได้มาตรฐาน

คณะทำงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางกัลยา สุวรรณวานิช หัวหน้าคณะทำงาน
 • นายกนก เอี่ยมมันต์ คณะทำงาน
 • นายเขมชาติ แก้วชัยสา คณะทำงาน
 • นายพสิษฐ์ ชัยคณาพิบูลย์ คณะทำงาน
 • นางวนิดา เอี่ยมไผ่ คณะทำงาน
 • นางมาลี พุทธบัวงาม คณะทำงาน
 • นางพเยาว์ ยอดครู คณะทำงาน
 • นางนงนุช เพ่งพิศ คณะทำงาน
 • นางประเทือง ฉิมมะ คณะทำงาน
 • นายอุทิศ โพธิ์เงิน คณะทำงาน
 • นายพิสม สุวรรณวานิช คณะทำงาน
 • นายสร้อยทอง แก้วชัยสา เลขานุการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมู่บ้านและงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการมอบหมาย

ผลงานปฏิบัติ

 1. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชินาถ
 2. จัดงานวันผู้สูงอายุทุกวันที่13ของเดือน
 3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันออกพรรษาฯลฯ
 4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีไทย เช่น วันสงกรานต์ เป็นต้น
 5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก

การจัดโครงสร้างและคณะ

1.การจัดโครงสร้างและคณะทำงานด้านต่างๆ

โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1.คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)โดยตำแหน่งประกอบด้วย

 • ผู้ใหญ่บ้าน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้าน

2.คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)โดยการเลือกกฎหมายกำหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2 ถึง 10 คน

2.การแบ่งโครงสร้างการทำงานของ กม.แบ่งออกเป็นแต่ละด้านดังนี้

 • คณะทำงานด้านอำนวยการ
 • คณะทำงานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
 • คณะทำงานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน
 • คณะทำงานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและคณะทำงานด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
 • คณะทำงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • คณะทำงานด้านอื่นๆตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน

กลุ่มสานตระกร้าชุมชน แม่บ้านเจดีย์หักนอก

ชุมชนเจดีย็หัก

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.