Loading

Språkutveckling [David Lancelot Sjövall's samlade anteckningar kring språkutveckling]

Teori och forskning

GUDRUN SVENSSON

Gudrun har sin kärna i Linnéuniversitetet, Växjö. G.S pratar om ett slags transspråk, dvs. ett slags språk som grundar sig i att elever från ett främmande land så som t.ex. från Syrien har oftast tagit sig till Sverige genom olika länder med olika längd på vistelse i de olika länderna. På så sätt har de blandat sitt språk genom att ha lärt sig olika uttryck m.m. från respektive länder. Ett s.k. transspråk har byggts upp.

Fatme började föreläsningen med att hålla en ‘vanlig’ klasslektion till lärarna, fast på arabiska samt ge startinstruktioner till lärarna. Slutsats: Hur många förstod denna start egentligen? Hur många hade gynnats av detta om vi hade fått stöttning av begreppsord, iPads, översättningsverktyg, m.m.?

MINA ANGER

Läs en artikel om Mina Anger på Skolvärlden.

EVA NORÉN

Lektor i matematikämnets didaktik, Stockholm. Eva talar om att det inte finns mycket forskning kring studiehandledning i matematik.

SUSANNA SJÖSTRAND

Susanna Sjöstrand, dramapedagog, Örtagårdsskolan i Malmö. Hon trycker på att det är viktigt att jobba med drama i SO och NO som ett språkutvecklande arbetssätt. I YouTube-filmen nedan visar klass 4A på Örtagårdsskolan hur man jobbar med detta tillsammans med Susanna:

Not: till filmen ovan har det enbart behövts en Greenscreen från t.ex. Teknikmagasinet och iPad med iMovie.

Studiehandledningen

Illustration: Framsidan av broschyren Studiehandledning på modersmål, från Skolverket.
 • Varför har elever studiehandledning?
 • Jakten på den perfekta studiehandledaren finns den?
 • ALLMÄNNA RÅD - Skolverket. Studiehandledning på modersmål.
 • Förförståelse
 • Förståelse under lektion
 • Efterförståelse

Gibbons Cummins

Hur stor stöttning får eleven? Vilken nivå landar eleven på? Visar eleven frustration, glädje, uttråkighet eller är hen väldigt trygg? Hur mycket lär sig eleven?

Stöttning ger glädje och ett lustfyllt lärande.

De fyra utvecklingszonerna

Är utmaningen för eleven hög/låg? Ges eleven hög/låg stöttning? Är kontexten tydlig/otydlig? Lite beroende på vad för möjligheter som ges för eleven hamnar också eleven i olika områden/zoner. Utvecklingszoner kallar Gibbons detta för.

 1. UTVECKLINGSZON - Eleven upplevs engagerande och ger hög inlärning.
 2. FRUSTRATIONSZON - Upplevs svårt och ger låg inlärning.
 3. BEKVÄMLIGHETSZON - Upplevs tryggt, men ger låg inlärning.
 4. UTTRÅKNINGSZON - Upplevs tråkigt och ger låg inlärning.

Självfallet skall läraren sträva efter att eleven skall nå den högsta utvecklingszonen, #1. Varje elev måste ges möjlighet att 'spänna sin båge' i denna zon.

Höj nivån på rätt sätt för eleven genom att ge förförståelse och jobba språkutvecklande, annars böjer sig pilen lätt ner igen.
Vi bör inte göra misstaget att tro att barn som inte pratar svenska är dumma. Om vi kan se till att de här barnen får en verklig chans tror jag att det finns mer att vinna än att förlora.

– Andreas Schleicher

Checklista för ett språkutvecklande arbetsområde

Hänger alla med…? Checklista för ett språkutvecklande arbetssätt är bra att ha med sig som pedagog för att stötta upplägg av planering inför nya områden eller som reflektion inför kommande arbetsområden så att eleverna kan få ut så bra lektionsinnehåll som möjligt.
 • Finns tydliga lärandemål för både innehåll och språk? – Ja. T.ex.: att läsa av linjediagram, tabeller och cirkeldiagram; att kunna göra en tabell och linjediagram utifrån veckans temperatur; att använda redskapen 'linjal' och 'rutat' mattepapper på rätt sätt för att skapa tabeller och linjediagram.
 • Är uppgifter och innehåll kognitivt utmanande? – Ja. De tränar expertord så som SJUNKER, STIGER, ÖKAR, VÅGRÄT, LODRÄT, TEMPERATUR, LIKA, OLIKA. Uppgiftens svårighetsgrad kan höjas allt eftersom med hjälp av decimaltal så som 5,5 Celsiusgrader och göra ett linjediagram på detta samt jämföra och prata kring skillnader och olikheter för olika dagstemperaturer.
 • Går upplägget från det konkreta mot det abstrakta? – Ja, eleverna har jobbat med temperatur tidigare och har dessutom gått igenom dagstemperaturen sedan tidigare via bl.a. SMHI.se. De har från början få känna, ta och se olika termometrar.
 • Är innehåll och begrepp anpassade till elevernas språknivå? Förklaras de tydligt? Begrepp och innehåll förklaras genom att vi gått igenom och skrivit dessa på tavlan genom att peka ut dessa på en bild (t.ex. ett linjediagram). Vi har visat med rörelser hur saker sjunker, stiger, ökar, minskar, är lika. iPad med översättningsverktyg är tillgängligt.
 • Knyts begreppen till elevernas vardagsspråk och egna erfarenheter? Ja, det gör det. Jmf. med tredje punkten ovanifrån.
 • Genomförs undervisningen så att kognitivt utmanande uppgifter kombineras med stöttning?Vi har inte kommit så långt ännu eftersom vi bara berört detta med två lektioner, men senare under v. 9 kommer vi att bygga vidare på lektionen med Smartboardens tallinjer och göra ett praktiskt moment genom att koka vatten och mäta vattnets temperatur (1 gng/min) och göra en tabell och senare linjediagram på detta.
 • Får eleverna möjlighet att muntligt bearbeta innehållet? – Ja, bland annat via förmågor så som den kommunikativa förmågan och begreppsförmågan. Att de får tränat på att ha ett matematiskt språk via expertorden och att visa på att de används i rätt sammanhang – EPA. Vidare har vissa elever även diskuterat om hur de tolkat diagram som kan vara felaktiga.
 • Får eleverna möjlighet att skriftligt bearbeta innehållet? – Eleverna har här främst fått bearbeta det skriftliga innehållet i 'kursen' genom att tillverka diagram och tabeller.
 • Ges goda möjligheter till interaktion och utvecklande samtal? (Parvis, smågrupper, lärare-elev, helklass). Via AEPA-modellen har eleverna och läraren styrt sig genom olika samtal. Vi har första alla gemensamt tittat och pratat kring temperatur, väder och grader samt SMHI. De har fått fundera enskilt kring hur varmt det kan tänkas vara utomhus här och nu, diskutera sedan i par 2-2 och därpå återkoppla alla tillsammans och diskutera rimliga svar.
 • Stöttas eleverna vid läsning av texter innan, under och efter läsningen?Eleverna har under detta område hittills enbart stöttats genom översättningar av expertorden eftersom vi arbetat utanför texter så som t.ex. ett arbetsblad eller matematikbok.
 • Stöttas eleverna när de skriver genom att läraren visar modelltexter och leder gemensamt skrivande?Se föregående punkts svar. Stöttningen har istället legat i bilder på tabell och linjediagram och därpå instruerande och gemensam praktisk genomgång av hur man tillverkar en tabell med tydliga rader, kolumner och tabellrubriker vidare på motsvarande sätt med linjediagram. Exempel på detta har de fått ut även skriftligen.
 • Modelleras och uppmärksammas skolspråk och ämnesspråk?
 • Synliggörs språkliga drag, som till exempel olika texttypers kännetecken och innehåll?
 • Finns modeller för hur förmågor, till exempel analysförmåga ska utvecklas?
 • Kopplas innehåll till målen? Utvärderas detta? Får eleverna reflektera över vad de lärt sig? Hur de har lärt sig?

Vidare reflektioner…

Vad ska vi börja med?

 • Synliggöra the big five.
 • Bättre samarbeten mellan olika pedagogiska roller och ansvar.
 • Rutiner för iPad och andra hjälpmedel till eleverna redan på morgonen.

Vad ska vi göra mindre av?

 • Bara fastna i begrepp och tro att detta är good enough.

Vad ska vi göra mer av?

 • Synliggörandet av the Big Five.
 • Genrepedagogik.
 • Tydligare studiehandledning och samarbete med studiehandledare.
 • Översättning via Google Bilder.

Vad ska jag sluta med?

 • Att varje lektionsavslut aldrig får avslutas utan återkoppling till mål, syfte och en kort reflektion av det vi lärt oss under dagen eller lektionen.
Håll i alla trådar genom struktur!
Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Created with images by wilhei - "font lead set book printing" • cherylholt - "girls children kids" • Steve Snodgrass - "Arrow" • aitoff - "stormtrooper star wars lego" • cambodia4kidsorg - "Orgnet Network Diagram"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.