Eiffeltornet

Eiffeltornet finns i Paris. Eiffeltornet är jätte högt och man kan åka upp jätte högt i tornet. Eiffeltornet är 324 meter högt och det är jort av metal/järn. Eiffeltornet är det mest kändaste tornet i hela Paris. Eiffeltornet konstruerades av gustave Eiffels. Eiffeltornet är också det mest kända singnaturbyggnaden i hela världen. Eiffeltornet invigdes den 31 mars 1889, men allmenheten fick inte tillträde fören den 6 maj samma år. Tornet var 300 meter när det invigdes sen lade de på en 24 meters hög TV mast så att tornet blev 324 meter högt. Eiffeltornet var världens högsta torn tills Chrysler building invigdes. Upp till den andre våningen är det 668 meter. Eiffeltornet håller öppet alla dagar på året. Eiffeltornet väger totalt 10 100 ton.

Credits:

Created with images by Niklas Hellerstedt - "Eiffel Tower" • Giåm - "2009-12-25" • Giåm - "2009-12-25"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.