Een relikwie maken: edelsmeedkunst

Theorie

Edelsmeden en relikwieen

Kerken, kloosters en abdijen zijn lang de belangrijkste opdrachtgevers van edelsmeden. Heel wat religieus zilverwerk hangt nauw samen met de verering van relieken en het heilig sacrament, zoals de monstransen en reliekhouders die op hoogdagen werden aanbeden en in processies meegedragen. Andere objecten doen dienst tijdens de misviering. Kelken, cibories en ampullen voor water en wijn staan centraal in de eucharistie. Heilige oliën, wierook en het woord van God krijgen zo een passend zilveren kleedje.

Het gebruik van goud in de katholieke kerk

Goud kan vele betekenissen hebben. In economische context kan het materiaal zelf van grote waarde zijn, in sociale context betekent het status en in de kerk verwijst het naar het goddelijke. Het gebruik van goud en de betekenis daarvan heeft alles te maken met de communicatie in verschillende situaties. Goud wordt al heel lang geassocieerd met het goddelijke in het Christelijke geloof. Het schijnen, de onverwoestbare aard en de schaarste ervan maken het een ideaal materiaal om goddelijke eigenschappen in te vatten. Bovendien versterkt het gebruik van goud het communicatieve vermogen van een object. Dit gaat zeker op voor relieken en andere lithurgische voorwerpen.

In de Benelux: Dom Martin en Jean Ausloos

Monnik Dom Martin speelt als monnik-edelsmid in Leuven een grote rol in het smeden van religieuze voorwerpen voor de adel, kerken, kloosters en abdijen. Zelfs vanuit Nederland, Frankrijk, de V.S. en Brazilië vindt men de weg naar zijn atelier. Ook voor het Belgische koningshuis is hij geen onbekende. Typisch aan zijn werk is de artdeco stijl waarin hij werkt.Tijdens de jaren 1960 treedt in de erediensten een versobering op die zich voortzet in de eenvoudige vormen van het liturgisch vaatwerk. De Leuvense edelsmid Jean Ausloos (1899–1970) verlaat de artdecotraditie en kiest voor strak design. Zijn radicale stijlevolutie is typerend voor het Belgische zilverdesign van de fifties en sixties. Het werk van Dom Martin en Jean Ausloos illustreert de vernieuwingsgolven in de kerkelijke kunst tijdens het interbellum en de sixties. Op productievlak tekent zich een interessante tegenstelling af tussen de op industriële wijze geproduceerde unica van Martin en het seriematig gemaakte, ambachtelijke handwerk van Ausloos.

Relieken en edelsmeedkunst
Edelsmeedkunst in het atelier
Lithurgisch werk van Dom Martin
Lithurgisch werk van Jean Ausloos

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.