Oppgave 5 yf/pf presentasjon

Se for deg at du jobber som yrkesfaglærer, og du er blitt klasseforstander for en yrkesfagklasse på 16 elever.

I profesjonsfagene går undervisningen bra.

Elevene er motiverte

engasjerte

Tilbakemeldingene fra de andre yrkesfaglærerne er positive

og du føler elevene har en jevn læringskurve

i fellesfag derimot er situasjonen en annen

tilbakemeldingen du får er..

elevene er urolige

hvordan kan du som fellesfaglærer bidra for et elevene dine skal få økt kompetanse i fellesfag?

ved bruk av spørreskjema til et tilfeldig utvalg yrkesfagelever, og intervju av tre yrkesfaglærere og fellesfaglærere, søkte vi svar på dette spørsmålet.

Credits:

Created with images by Hans - "glasses read learn" • ioana_radu - "woman thinking girl"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.