Ruimtelijke intelligentie by Heymans Joline

Het kind denkt in beelden en voorstellingen

Vermogend om situaties en problemen voor hun te zien en er op die manier mee te werken.

men houdt van tekenen, knutselen, beelden bezig zijn, ontwerpen, schetsen en dingen visualiseren en ze hebben een groot gevoel voor kleurnuances

Leerlingen die beschikken over deze intelligentie:

· kunnen zich goed in de ruimte oriënteren;

· “zien” oplossingen voor problemen;

· denken in plaatjes en beelden;

· zijn gevoelig voor kleuren;

· hebben ook voor details;

· zijn beelddenkers.

Credits:

Created with images by jegerendreng - "space"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.