De partijen

Wat vinden de partijen?

GroenLinks : Wil dit invoeren, want dan wordt de prijs van het gebruik van de auto eerlijker. Als je veel rijdt betaal je meer. als je een schone auto hebt dan betaal je minder.

de VVD

"De VVD ziet niets in kilometerheffing. De VVD vindt het onrechtvaardig om automobilisten die hun auto dagelijks hard nodig hebben om naar hun werk,familie ed. te gaan, nog zwaarder te belasten

CDA

Het CDA kiest voor extra investeringen in de infrastructuur, niet alleen in de randstad maar ook in de regio. Daarmee moeten we de fileproblemen aanpakken in plaats van weer een jarenlange discussie te gaan voeren over een kilometerheffing.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.