Marjetka Prudič na Tržn'c Cerknica, 13. 5. 2017

V kavarnici Na tržn'c se veliko dogaja. Tam je bila že zjutraj vaja Big Band Cerknica, zvečer pa sta z romantičnimi pesmimi nastopila Marjetka Prudič in Marko Setnikar.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.