KumBro Styrelsemöte 2017-03-02

KumBro Utveckling AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, äga förvärva och utveckla bolag inom området energi och teknikförsörjning inom Örebro och Kumla kommuner samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ägs till 80% av Örebro kommun och till 20% av Kumla kommun.

Arbetstillfällen och miljöarbete

 • Uppkopplade hem minskar utanförskap och stimulerar utbildning i nya former.
 • Varje levererad GWh Biogas genererar ett årsarbetstillfälle i lantbruket. (29 GWh 2016)
 • Varje vindkraftverk (just nu 16 st) genererar 1,9 årsarbetstillfällen.
 • KumBrokoncernen har rekryterat tre nya medarbetare under 2016.

Aktuellt

 • Strategitorget 2017-01-25
 • Clever och Eon och laddinfrastruktur i regionen. Möte med laddoperatörerna under våren
 • KumBro, Örebro universitet och andra energibolag ansöker om forskningsanslag för att utreda framtidens köpbeteende: var, när och hur vi gör elinköp
 • Biogasbolagets möjligheter utreds
 • Törsjöprojektets framtid utreds

Bokslut KumBro Vind AB

Biogasfabriken i Karlskoga

 • 48 GWh i produktionskapacitet
 • Budget 2016, 32 GWh, utfall 29 GWh (Budget 2017, 33 GWh)
 • Budget - 3,4 Mnkr Utfall - 40,5 (Budget 2017 -5 Mnkr)

Omvärldsnyheter

KumBro Stadsnät AB

 • 147 000 km fibernät (3,66 varv runt jorden)
 • 35 994 anslutna hushåll, mål 36 200
 • 16 842 aktiva kunder, mål 16 223
 • 2016 Resultat 14,3 mnkr, Prognos 7,7 mnkr

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och utveckla ett passivt bredbandsnät inom Örebro och Kumla kommuner samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att skapa ett öppet och operatörsoberoende bredbandsnät i Örebro och Kumla kommuner för anslutning av kommunens förvaltningar som även ger möjlighet för anslutning av alla företag, hushåll och andra organisationer i Örebro och Kumla kommuner.

Aktuellt

 • Värdegrundsarbete med KumBrokoncernen
 • Marknadsgrupp
 • Avtalet med kommunikationsoperatören löper ut 2018-06, arbetet runt detta har påbörjats
 • ÖBO:s returaktivering utreds
 • Landsbygdsgruppen

Kampanjområden 2017 - ca 1000 anslutningar

 • Kumla Sydväst ca 100 anslutningar
 • Östernärke ca 380 anslutningar
 • Närkeskil (området inte klart ännu)
 • Latorp ca 170 anslutningar
 • Stora Mellösa ca 160 anslutningar

Omvärldsnyheter

"PTS ger samfällighet rätt att lägga fiber i Telias kanalisation"

Utmaning 2017-2018

 • Erbjuda medborgarna något utöver det förväntade
 • Kvalitét på leverans och kundupplevelse
 • Överleva utsvältningsstrategin från operatörerna
 • (3,2 % av hushållen i Kumla och Örebro anslöts under 2015.)

KumBro Vind

 • 16 vindkraftverk
 • Normalårsproduktion 96 GWh
 • Minskad klimatbelastning 39 200 ton CO2, (2016 18 800 ton)
 • Produktionsutfall 2016 47 GWh, mål 2016 45 GWh
 • Resultat –4,2 nnkr, Prognos -15,9 mnkr

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom att äga aktier eller andelar i bolag, äga, producera och utveckla vindkraft för energiförsörjning i Sverige, främst i Örebro län, i första hand inom Örebro och Kumla kommuner samt därmed förenlig verksamhet.

Aktuellt

 • Törsjö, Nacka tingsrätt har återremitterat ärendet till Örebro kommun.
 • Flera stopp på grund av is under november i Ekeby vindkraftpark.
 • Elavtal med ägarna och Futurum fastigheter tecknas under november.
 • Mellsavind har tillskrivit konkurrensverket angående elavtalet mellan KumBro Vind och ägarna.
 • Vindkraftspark Ryssbol övertogs 29 december 2016.

Omvärldsnyheter

OBS! Januaris vindrapport ska in.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.