Måsfåglar! Susanne Edlund

Delar med mig av några bilder som jag tagit på olika måsfåglar!

Trut!
Fisktärna!
Tärnor är en grupp med havs- och sjöfåglar som finns spridda över hela jorden, och vars taxonomiska status är under diskussion. Tidigare har de oftast kategoriseras som den egna familjen Sternidae, men sentida taxonomiska rekommendationer placerar dem istället som en underfamiljen Sterninae i familjen måsfåglar (Laridae). (Källa Wikipedia)
Skrattmås!
Skrattmås ungar!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.