<Programmer Forge> Börja med att lära webbutveckling - på svenska och finska!

OM FÖRETAGET
 • Företaget grundades av Robert Kuhlmann
 • Grundades 2017
 • Kontoret är beläget i Joensuu
BUSINESS
 • Handledningar
 • Klasser
 • Teori
 • Kommersiell
Affärsmodell
Inkomst
ANSTÄLLDA
 • VD
 • Lärare
 • Utvecklare
 • Affärsmän
MARKET, VISION OCH KONKURRENTER

Market

 • Programmering har blivit en trend
 • Nybörjare utvecklare letar efter handledning en hel del

Vision

 • Vi vill hjälpa nya utvecklare att komma igång med programmering
 • Vi vill ge programmerare en chans att lära nybörjare programmerare
 • Vi vill skapa en utbildningsväsendet

Konkurrenter

 • Codecademy
 • Udemy
 • Khanacademy
Tack!

Credits:

Created with images by tpsdave - "yellowstone national park wyoming landscape" • tpsdave - "lake irene colorado water" • scotbot - "Forest" • Larisa-K - "autumn landscape nature" • skeeze - "mountains landscape mist" • danfador - "dawn sun mountain"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.