Loading

Budsjett 2021 Trygg framtid i den grønne landsbyen!

Flere eldre gir økte inntekter og økte kostnader

Statistisk Sentralbyrå (SSB) la i sommer fram ny befolkningsframskrivning. Framskrivningene for Randaberg kommune viser at vi vil få en mer markant og tidligere økning i antall eldre enn tilsvarende framskrivning fra 2018 tilsa.

Utviklingen i de aldersgruppene som bestemmer omfanget av de mest omfattende tjenestene våre, pleie og omsorg, barnehage og grunnskole.
Befolkningsframskrivningen er lagt til grunn i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.

Rådmannen har økt budsjettet til Helse og velferd gjennom hele økonomiplanperioden. Helse og velferd satser på de minst kostnadskrevende tiltakene, som dagsenter/dagaktivitetstilbud, hjemmebaserte tjenester og botilbud med heldøgns bemanning. I slutten av økonomiplanperioden er det også lagt inn at de siste fire sykehjemsplassene tas i bruk, og det er satt av planleggingsmidler for å utvikle resten av Vardheimområdet, inkludert det gamle sykehjemsbygget.

Helseminister Bent Høie åpnet i september Randaberg helsesenter. Her ankommer ministeren åpningsseremonien i atriet i det nye senteret, sammen med ordfører Jarle Bø.
Koronapandemien setter spor.

Koronapandemien vil prege 2021

Regjeringen har signalisert at de vil gi kommunene 7,3 milliarder kroner ekstra i koronahjelp i 2021, som skal dekke ekstrakostnader og reduserte inntekter i første halvår 2021. Av dette vil primærkommunene få 5,9 milliarder kroner, 4,4 milliarder kroner gis som økt innbyggertilskudd, mens 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler.

Randaberg kommune sin del av økt innbyggertilskudd er 9,2 millioner kroner.

Innsparingene fortsetter

Fra 2009 er tjenesteområdas budsjetter årlig redusert for å oppnå handlingsrom til nye driftstiltak og nødvendige investeringer. Nye oppgaver/flere tjenestemottakere har ført til at budsjetta til tjenesteområda har økt til tross for de generelle reduksjonene.

God økonomistyring og nøktern drift over flere år gjør at viktige tiltak har blitt iverksatt og at satsninger i statsbudsjettet har blitt gjennomført.

Det er gjennomført reduksjoner i tjenesteområdas budsjetter fra 2009 til 2020, som isolert sett gjør at budsjettet for 2020 er mer enn 75 mill. kr lavere enn det ville vært uten disse reduksjonene.

I tillegg er det ikke gitt kompensasjon til tjenesteområda for generell prisstigning i perioden 2009-2012. Det innebærer også en effektivisering på 3-4 mill. kr årlig. For 2021 har rådmannen lagt inn midler for å dekke prisstigning på kjøp av utvalgte tjenester i tjenesteområda, men ikke fullt på kjøp av varer, noe som tilsvarer en effektivisering på 2 mill. kr. Det samme ble gjort i 2014-2020.

Økte utgifter og økt innslagspunkt til ressurskrevende tjenester, bosetting av færre flyktninger, satsning på digitalisering og hverdagsteknologi, flere årsverk i hjemmetjenester og plasser i PU-boliger gjør at budsjettet for 2021 og økonomiplanen for 2021-2024 blir lagt fram med innsparingstiltak i tillegg til de 3 millioner kroner som lå i vedtatt økonomiplan for 2021.

I 2019 bestemte vi at Harestad skole, trinn to, skulle utsettes for å redusere opptak av nye lån og bremse veksten i netto lånegjeld. I årets forslag til økonomiplan for 2021-2024 vil Randaberg kommune betale omtrent like mye i avdrag i økonomiplanperioden som det vi tar opp i nye lån.

I budsjettprosessen er det mange ønsker og behov som blir tatt opp fra tjenesteområda og politikerne. Det er vanskelig å få alle disse inn i et balansert budsjett. Det er også slik at det er lettere å la være å legge inn et nytt tiltak framfor å slutte med /redusere noe en allerede gjør. Dette preger rådmannens tilnærming til å la kommunen ta på seg nye forpliktelser.

Reduserte driftsbudsjetter i 2021 og økonomiplanen

Driftsbudsjettet er redusert i tidligere år og i 2020 gjennom konkrete reduksjoner, manglende/ufullstendig prisjustering, og at nye uunngåelige kostnader er innarbeidet i eksisterende rammer for tjenesteområda.

I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn at driftsbudsjettet må reduseres ytterligere fram til og med 2021. Innsparingen i vedtatt økonomiplan i 2021 på 2,7 mill. kr er innarbeidet i budsjettene til tjenesteområdene.

Til tross for innsparingene i 2021 og tidligere år, har rådmannen lagt til grunn videre effektivisering i tjenesteområdene, og saldert budsjett og økonomiplan med et generelt innsparingskrav. Beløpene er fordelt ut fra lønnsmassen, men det er tatt hensyn til at reduserte VAR-utgifter gir tilsvarende reduksjon i inntekter, og at reduserte utgifter til ressurskrevende tjenester gir 80 prosent reduksjon i inntektene. Det er derfor fordelt forholdsvis mindre til tekniske tjenester og Helse og velferd enn de andre tjenesteområdene.

Innsparingen fordeler seg slik.

Investeringsnivået i rådmannens forslag til økonomiplan er på et vesentlig lavere nivå enn de siste 5-10 åra

Samlet er det planlagt å investere for omtrent 230 millioner kroner i økonomiplanperioden.

De største investeringene i rådmannens forslag til økonomiplan er på VAR-området (vann-avløp-renovasjon).

I vedtatt økonomiplan lå det inne 30 mill. kr til å begynne med trinn to av Harestad skole i 2023, med forventninger om at resten av nødvendige midler ble lagt inn i 2024 (og 2025). Rådmannen har flyttet dette tiltaket et år ut i tid, slik at 30 mill. kr nå ligger i 2024 i stedet for i 2023.

Budsjettert investering på Bersageltuntomta og renovering av DPS-bygget for å samle bofellesskapene i Dalen og Sentrum, er tatt ut og erstattet med investeringer på Vistestølen og ombygging på DPS-bygget for sykehjemsdrift der. Tiltaket i vedtatt økonomiplan, som ga effektiviseringsgevinst av å samle Dalen og Sentrum, er også tatt ut av rådmannens budsjettforslag.

Vedtatt økonomiplan bygger på økte inntekter som følge av flere eldre og høyere innbyggervekst enn landsgjennomsnittet. Dersom vi ikke får høyere vekst enn landsgjennomsnittet, vil vi måtte finne andre inntekter eller redusere utgiftene ytterligere for å balansere økonomiplanen. Dette blir ekstra sårbart med et høyt investeringsnivå. Rådmannen har derfor ikke lagt inn nye store investeringer i økonomiplanen.

Rådmannen viderefører det generelle investeringsbudsjettet til IKT i økonomiplanen. Rådmannen har også lagt inn midler til pasientvarslingssystem på bofellesskapene og driftsutgifter knyttet til disse. Men implementeringen av disse er utsatt ett år i forhold til vedtatt økonomiplan

De store investeringene er:

 • VAR-investeringer: 50 mill. kr.
 • Harestad skole trinn to: 30 mill. kr i 2024 (utsatt ett år).
 • Boliger vanskeligstilte: 15 mill. kr
 • Ekstraordinært vedlikehold og branntekniske utbedringer: 18,3 mill. kr.
 • Renovering svømmehallen på Goa og Grødem: 16 mill. kr (begge er utsatt ett år i forhold til vedtatt økonomiplan).
 • Omgjøring av Bo4 til bofellesskap: 10 mill. kr i 2023.
 • Ombygging på Vistestølen og Vardheim (bruk av eksisterende bygningsmasse): 14,6 mill. kr. (Rådmannen har lagt inn 5,4 mill. kr i 2021. I tillegg skal det brukes 9,2 mill. kr, som gjenstår av bevilgninger til ombygging DPS og PU-boliger Bersageltun fra 2019 og 2020).
 • IKT-investeringer: 4,4 mill. kr hvert år. Samlet 17,6 mill. kr.
 • Digitalisering: 6 mill. kr.
 • Pasientvarslingssystem: 7,4 mill. kr (utsatt ett år).
 • Planlegging av bruk av Vardheim/Torvmyrvegen: 4 3 mill. kr i 2022.

I tillegg er det budsjettert med å ta opp husbanklån som lånes ut videre (startlån) på 25 mill. kr årlig.

Her er budsjettet til tjenesteområdene

Feiring av årets nasjonaldag ble annerledes.

Credits:

Alle foto: Ove Sveinung Tennfjord