Verkkovirta hankeviestintä DigIloo #27

TKI-hankkeen etenemiselle ja onnistumiselle on merkittävää, että hankeviestintä on ajantaisaista, osallistaa hanketoimijoita ja innostaa heitä työskentelemään hankkeessa. Tämä on erityisen tärkeää verkostohankkeessa.

Verkkovirta-projekti on 14 ammattikorkeakoulun verkostohanke, jota HH AOKK koordinoi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen. Hankkeessa kehitetään, levitetään ja ankkuroidaan työn opinnollistamista opiskelumuodoksi ammattikorkeakouluihin ja edistetään joustavien opintoprosessien kehittämistä.

Verkkovirta-hanke on organisoitunut alueellisesti ja koulutusalakohtaisesti niin, että opettajakorkeakoulujen hanketiimit koordinoivat alakohtaista kehittämistä. Meidän omassa HH-tiimissämme työtä tekevät Hannu (projektipäällikkö), Pirjo (t&k-koordinaattori), Anu (asiantuntija, liiketalous), Kimmo (asiantuntija, liiketalous, sosiaaliala), Liisa (asiantuntija, terveysala) ja Alisa (asiantuntija, liiketalous).

Verkkovirta-hankkeen keskeiset viestintäkanavat ovat verkkosivut ja uutiskirjeet. Lisäksi hankkeen tuloksia esitellään opas-julkaisuissa.

VERKKOSIVUT

Kaikki tieto hankkeen toiminnasta ja tuloksista on koottu verkkosivuille www.amkverkkovirta.fi. Verkkosivuja päivitetään jatkuvasti niin, että hankkeeseen osallistujat ja siitä kiinnostuneet voivat löytää tietoja hankkeen etenemisestä, ajankohtaisista tapahtumista ja tuloksista. Verkkosivuilta voi myös lukea hankkeen piirissä kirjoitettuja blogeja ja seurata twiittejä. #amkverkkovirta-twiitit linkittyvät sivuille.

Verkkovirta on toiminnallinen hanke. Opinnollistamisen työpajoissa on jumpattu opettajien asenteita ja opetuksen ja arvioinnin käytäntöjä. Työpajoja järjestetään ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea, myös muissa kuin hankkeen 'edunsaaja-amkeissa'. Tavoitteena on, että 1000 opettajaa ja ohjaajaa ammattikorkeakouluista osallistuu pajoihin. Työpajojen aikatauluista ja tuloksista tiedotetaan hankkeen verkkosivuilla. Muutosta tehdään yhdessä ja hauskaakin saa olla!

UUTISKIRJEET

Uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi. Siinä hankkeen osatoteuttajat esittelevät omien pilottiensa tuloksia. Näin hankkeen tuloksia saadaan levitettyä nopeasti ja samalla myös sparrataan osatoteuttajien pilotointeja. Uutiskirjeellä on nyt noin 700 tilaajaa.

OPPAAT

Hankkeen tuloksista on julkaistu Opi työssä -opas. Oppaassa esitellään kahdeksan erilaista esimerkkiä työn opinnollistamisesta vaihtoehtoisena tapana kehittää osaamista ammattikorkeakouluopinnoissa. Toinen opas, työnimellä 'Opi hankkeessa', julkaistaan hankkeen päätöstilaisuudessa 11.10.2017. Oppaassa esitetään suositukset työn opinnollistamisen toteuttamiselle ammattikorkeakouluissa.

Jos haluat tietää enemmän Verkkovirrasta ja sen viestinnästä klikkaile linkkejä tai ota suoraan yhteyttä Hannuun ja Pirjoon!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.