Aineopettajaliiton toiminta

Aineopettajaliitto on aineenopettajien yhteinen liitto. Sillä on 20 jäsenliittoa, joissa on yli 20000 jäsentä. Toimimme yhdessä aineenopetuksen aseman kohentamiseksi yhteisen opettajuuden hengessä.

Otamme kantaa ajankohtaisiin koulutuspoliittisen asioihin. Tällaisia ovat esimerkiksi tuntijako ja opetussuunnitelmat. Annamme asiantuntijalausuntoja mm. Opetushallitukselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle ja eduskunnalle.

Edistämme jäsenliittojen keskinäistä yhteistyötä. Järjestämme yhteisiä tapaamisia ja neuvottelutilaisuuksia. Esittelemme toimintaamme koulutusalan messuilla ja eri julkaisuissa. Vaikutamme yhdessä OAJ:n päätöksentekoon.

Tervetuloa mukaan Aineopettajaliittoon!

Created with images by Nao Iizuka - "nostalgic school corridor" • weinstock - "pens colored pencils school" • weinstock - "paper school white" • jarmoluk - "apple education school"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.