Loading

Økologisk Rum II er sat i værk

Det er ingen hemmelighed, at insektlivet i det åbne land er gået markant tilbage gennem en årrække. Projektet Økologisk Rum II skal derfor undersøge variationen af insekter og insektbiomassen inden for forskellige habitatområder i landbrugslandet.

Tekst, foto og video: Christian Lang Jensen

Mange insekter er afhængige af variation i floraen i det åbne land.

Projektet er et samarbejde mellem DCE og Danmarks Jægerforbund, og det strækker sig frem til 2023, hvor forskerne forhåbentligt har opnået ny viden om årsagerne til tilbagegangen i insektlivet.

- Med projektet håber vi at opnå en bedre forståelse af, hvilke faktorer der begrænser insektlivet i landbrugslandet og dermed begrænser fødegrundlaget for de vildtarter, der lever af insekter, forklarer seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, Toke Thomas Høye.

Han forklarer yderligere, at projektet kan bidrage med ny viden om betydningen af naturarealer i det åbne land.

- Hvis vi er heldige, får vi desuden en bedre forståelse af, hvor vigtige naturområder er som et understøttende element for vildtet. Lykkes det, kan vi bruge den viden til at rådgive landmænd i forhold til en dyrkningspraksis, som kan bidrage til mere talrige insektbestande, lyder det afslutningsvis.

I forbindelse med projektet undersøges flere forskellige arealer i landbrugslandet.

Projektet i praksis

Forskerne har udvalgt en række forskellige habitatområder til projektet, som blandt andet omfatter brakarealer, afgræssede arealer og dyrkede arealer. Nogle af disse arealer er beliggende i områder med 20 procent naturtæthed, mens andre har omtrent 40 procent naturtæthed.

For at undersøge insektlivet inden for de forskellige arealer indfanges insekterne i fald- og klækkefælder samt ved brug af en insektsuger, hvorefter de artsbestemmes, og mængden af insekter registreres. Ved fælderne er der opsat måleudstyr, som registrerer lysintensitet, jordfugtighed og temperatur.

Ydermere registreres plantearterne på arealerne, som er nøje udvalgt af forskerne. Lodsejerne har frivilligt indvilget i at lade deres arealer indgå i projektet.

Med projektet håber forskerne på at opnå ny viden, som kan føre til bedre rådgivning i henseende til naturforbedrende tiltag i det åbne land.

Det videre forløb

Som Toke Thomas Høye påpeger, håber man på at opnå ny viden om tilbagegangen af insekter i det åbne land for dermed at kunne rådgive landmænd og andre jordejere omkring tiltag, som kan bidrage til at øge biodiversiteten. Natur- og vildtkonsulent ved Danmarks Jægerforbund Rasmus Ahlmann Nielsen bakker op om denne pointe:

- Vi er interesserede i at finde ud af, hvorfor arterne i landbrugslandet har det så skidt, og hvorfor fødekæderne ikke længere er sammenhængende. Da insekterne er en af de vigtigste grundsten i fødekæderne i landbrugslandet, er det oplagt at starte her, forklarer han.

Tilbagegangen af insekter er nemlig ikke blot skidt for insekterne men i høj grad også for de mange vildtarter, som er afhængige af insekter. Eksempelvis tyder meget på, at tilbagegangen for agerhøns, viber og lærker blandt andet er et resultat af manglende insekter i det åbne land.

- Ved at blive klogere på, hvilke vegetationstyper der er særligt gunstige for insekterne, og om der er en sammenhæng i forhold til naturtætheden, har vi bedre mulighed for at kunne rådgive landmænd om naturforbedrende tiltag, forklarer Rasmus Ahlmann Nielsen afslutningsvis.

Projektet Økologisk Rum II er en forlængelse af projekterne Økologisk Rum og Biodiversitet i det åbne land, og forhåbentligt vil projektet kunne bidrage til en større indsigt i de mekanismer, som yder indflydelse på insektfaunaen i det åbne land.

clj@jaegerne.dk

Støtte

Projektet er støttet økonomisk af Jægernes Naturfond og Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond.

De medvirkende lodsejere har frivilligt stillet arealer til rådighed i forbindelse med indfangningen af insekter.

Created By
Christian Lang Jensen
Appreciate

Credits:

Christian Lang Jensen