Davant la crisi el valor de les persones

Objectius generals del projecte

 • Donar a conèixer les diveres accions ciutadanes solidàries que poden ajudar a les persones a fer front a la crisi i les accions que porta a terme Creu Roja
 • Fomentar la reflexió entorn les accions que podem fer nosaltres per ajudar a les persones que més els està afectant a la crisi
 • Promoure les accions solidàries en el nostre entorn més inmediat
Un recurs de treball des de la proximitat
 • Presa de consciència
 • Foment de la creativitat
 • Promoció de la solidaritat
 • Creació de xarxes solidàries de proximitat
 • L'acció de la Creu Roja com a mediador social

Oportunitats

 • Activitat de sensibilització i de reflexió complementària als projectes i accions que desenvolupa la Creu Roja per fer front a la crisi
 • Treballar les diferents problemàtiques des d'un punt de vista constructiu, posant en valors a les persones i situant-les al centre de la nostra intervenció
 • Fomenta la solidaritat ciutadana i la creació de xarxes de suport i de proximitat
 • Afavoreix el treball transversal entre els àmbits i els territoris
 • Recurs de suport per desenvolupar l'estratègia de diplomacia humanitària al territori

3 propostes

 1. Proposta educativa per als centres escolars (a partir del cicle d'educació primària)
 2. Proposta per altres col·lectius (ciutadania, entitats del Tercer Sector, voluntariat, etc.)
 3. Proposta per a grans grups (fires, congressos, etc.)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.