Klimatologische factoren In nederland

Opdracht 1:

De opdrachtgever wil in een helder overzicht de historische ontwikkeling van de relevante klimatologische factoren in het gebied. Tevens verwacht hij op basis hiervan en van de huidige ontwikkelingen op gebied van klimaatverandering een goed onderbouwde prognose voor klimatologische factoren in de toekomst.

Dit figuur geeft aan wat de CO2 uitstoot in Nederland is over de afgelopen paar jaar. Je ziet dat er steeds meer CO2 word uitgestoten.

In deze grafieken zie je de gemiddelde temperatuur van ongeveer 100 jaar in Nederland. Je ziet duidelijk een stijgende en dalende lijn dus je ziet wel dat er een klimaatverandering aan de gang is omdat de de temperatuur heel erg verschilt. De eerste grafiek gaat over de zomer en de tweede grafiek over de winter.

In een aantal jaar zijn er een paar meer stormen voorgekomen dan in sommige jaren. De aantal stormen in een jaar heeft niet super veel te maken met klimaatverandering, maar de kracht van de storm wel!

In dit figuur zie je de aantal zomerstormen per jaar met ook de windkracht erbij. Hieraan zie je wat de windsnelheid was waarbij de meeste onder windkracht 7 waren en de minste boven de 8.

In deze grafiek zie je de zware neerslag van een aantal jaar in dagen, je ziet dat de regen steeds heviger wordt dus ook dat het klimaat degelijk is aan het veranderen. Je ziet dus ook dat er echt veel meer moet worden gedaan om het klimaat weer op de goede weg te krijgen.

In dit figuur zie je dat er meer regen valt dan vroeger, dit heeft natuurlijk ook te maken met de klimaatverandering. Er valt gemiddeld ongeveer 600 mm meer regen dan het begin van het meten van de regenneerval in 'de bilt'.

In dit figuur wordt aangegeven hoeveel elektriciteit word opgewekt per jaar, je ziet ook dat eerst de elektriciteit veel toeneemt maar nu ook afneemt. Dit is wel een goed teken voor het klimaat te verbeteren.

In dit figuur zie je de herfsttemperatuur van midden Nederland en je ziet dat de temperatuur veel stijgt en dus een teken is van de verandering van het klimaat, dit is dus een teken dat we moeten zorgen dat de temperatuur niet nog meer stijgt.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.