DIANE voor Even MODEL

Bij een fotoshoot die bedoeld was voor een ander model was Diana als hulp en toeverlaat aanwezig. Altijd handig iemand die als een extra paar ogen en handen aanwezig is. Om de shoot te bespoedigen ging ze even als model zitten zodat ik mijn verlichting en lampen kon instellen.

De belichting staat goed en is voldoende

even snel een paar plaatjes om

poses uit te proberen

onverwacht mooie foto's

model en fotograaf beiden ontspannen

Diana bedankt. Volgende keer ben ik weer het hulpje

Credits:

M.W.J. Gort

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.