Loading

Lapse areng ja digipädevused elyna nevski | tallinna ülikool

NUTISEADMETE KASUTUS ALGAB JUBA VARASES EAS

LAPSED ALLA 2 ELUAASTA EI PEAKS ÜLDSE DIGITEHNOLOOGIAT KASUTAMA - kui vanemad seda võimaldavad, siis tuleks ajaliselt seadmete kasutust piirata - laste ekraanikasutus kuni pool tundi päevas, mitte rohkem (AAP, 2016)

MIKS?

VÄIKELASTEL (0-3 ELUAASTAT) ON KEERULINE MÕISTA INFORMATSIOONI, MIS JÕUAB NENDENI EKRAANI KAUDU

PILDID, VIDEOD JA RAKENDUSED EKRAANIL PÕHINEVAD SÜMBOLITEL, MIDA ALLA 1,5 AASTASED LAPSED EI SUUDA OMA VÄHESTE ELUKOGEMUSTE NING VÄHE ARENENUD TUNNETUSLIKE JA TAJUPROTSESSIDE TÕTTU MÕISTA - VIDEODEFITSIIT TAKISTAB EKRAANI VAHENDUSEL ÕPPIMIST (Holloway, Green & Livingstone, 2013;

VÄIKELAPS ÕPIB PÄRIS ELU OLUKORDADEST REAALSETE INIMESTE JA OBJEKTIDEGA KOKKU PUUTUDES PALJU ROHKEM, KUI EKRAANILT (Barr, 2013)

9-16 AASTASTE LASTE VANEMAD PAISTAVAD ÜLEEUROOPALISELT SILMA VÄHESE RISKITEADLIKUSEGA NING ÜSNA MURETUS SUHTUMISEGA OSAS, MIS PUUDUTAB NENDDE LASTE ÜLDIST INTERNETIKASUTUST JA SELLEGA KAASNEVAT (KALMUS, 2012)
5-7 AASTASTE LASTE VANEMAD ON DIGITEHNOLOOGIA SUHTES LIIGSELT ENTUSIASTLIKUD JA SEELÄBI VÕIVAD MEEDIA MÕJUDE SUHTES OLLA MURETUD JA HOOLIMATUD (VINTER, 2013)
0-3 AASTASTE LASTE VANEMATE PUHUL ESINEB SARNANE TENDENTS, KUS VANEMAD JÄTAVAD VÄIKELAPSED TIHTI PUUTETUNDLIKU EKRAANI HOIDA (NEVSKI, 2014)
EESTI LAPSEVANEMAD ON PIGEM PASSIIVSED OMA LAPSI DIGITEHNOLOOGIA KASUTAMISEL JUHENDAMA JA ABISTAMA

Vanemad, kes ise kasutaavad nutiseadmeid ja lubavad ka oma lastel neid kasutada

Vanemad, kes ise kasutavad nutivahendeid, aga oma lastele ei luba

Vanemad, kes ise ei kasuta ja ei luba neid ka oma lastele

Kuidas kasutada digitehnoloogiat nii, et see oleks just laste huvidest lähtuv ning nende arengut silmas pidades kõige kasulikum ja arendavam?
LASTE DIGIPÄDEVUSED

Oskus kaasaegset tehnoloogiat kasutada:

1) info haldamiseks
2) suhtlemiseks digikeskkondades
3) sisuloomeks
4) turvaliselt
5) probleemide lahendamiseks
Tänaste laste digipädevused kipuvad olema pigem ebaühtlased ja seotud info haldamise ja suhtlemisega digikeskondades.

Digipädevus on ka oskus kasutada tehnoloogiat heaperemehelikult, luua ise meediasisu, kasutada tehnoloogiat oma tervist säästvalt ja kirjeldada probleeme ning abi küsida, kui digivahendid ei tööta.

VANEMLIKUD JUHENDAMISSTRATEEGIAD (Livingstone & Helsper (2008)- aktiivne juhendamine, keelav juhendamine, koos kasutamine, jälgiv juhendamine, monitooriv e seirav juhendamine, tehniline juhendamine

AKTIIVNE JUHENDAMINE -toimub ajal, mil laps tarbib meedia sisu, ning hõlmab sisu üle arutlemist, et stimuleerida lapse mõtlemist ja mõistmist.

KEELAV JUHENDAMINE - kehtestatakse lapse meediatarbimisele eelkõige piiranguid või reegleid: vanem ei luba teatud sisuga programme kasutada, piirab meediatarbimise aega või keelab meediakasutuse kindlates kohtades

KOOS VAATAMINE/KASUTAMINE tähendab seda, et vanemad ja laps jagavad küll ühist meediakogemust, kuid vanem lapsega meedia sisu üle ei arutle ega kommenteeri seda

JÄLGIV JUHENDAMINE - võimaldab lapsel vanema läheduses olles meedia sisu vabalt tarbida / seadet iseseisvalt kasutada

MONITOORIVA ehk SEIRAVA JUHENDAMISE puhul kontrollivad vanemad lapse meediatarbimist veebilehtede ajaloo/kasutatud äppide kontrollimise kaudu

TEHNILIST JUHENDAMIST iseloomustab turvafiltrite ja jälgimistarkvara rakendamine eesmärgiga kasutada tarkvaralisi lahendusi lapse meediatarbimise kontrollimiseks, piiramiseks või jälgimiseks

ARVAMUS
Lapsed õpivad kõige tõhusamalt siis, kui vanemad reageerivad lapse tegevusele kohe ja annavad talle tagasisidet.

Laste õppimist ekraanilt soodustab vanemate samaaegne osavõtlik või kaasaelav käitumine, mistõttu aktiivne juhendamine on üheks võtmestrateegiaks :)

Eesti lapsevanemad kombineerivad omavahel erinevaid juhendamistrateegiaid ja ühtegi konkreetset “puhast” strateegiat ei saa vanemate puhul välja tuua (Nevski & Siibak, 2016).

VANEMATE ROLLIKATEGOORIAD LAPSE NUTISEADME KASUTUSE JUHENDAMISEL

A) VANEMAD, KES PIIRAVAD DIGIVAHENDI KASUTAMISE AEGA JA SISU

HOIAVAD LAPSE LIGI JA JÄLGIVAD, MIDA LAPS SEADMEGA TEEB (KOOS KASUTAMINE)
JÄLGIVAD LAPSE KÄITUMIST, RAKENDUSI, MIS ON SOBLIKUD, LOEVAD RAKENDUSTE SISUKIRJELDUSI (KEELAV JUHENDAMINE)
HINDAVAD RAKENDUSTE EAKOHASUST JA SOBIVUST (AKTIIVNE JUHENDAMINE)

B) VANEMAD KES PIIRAVAD SISU VÕI AEGA nutiseadme kasutamisel

LAPS ON VANEMA SÜLES JA VANEM SELGITAB, MIS EKRAANIL TOIMUB (MÄNGUS NT) (AKTIIVNE JUHENDAMINE)
VANEM MÄNGIB KOOS LAPSEGA EHK JAGAB LAPSEGA ÜHIST MEEDIAKOGEMUST (LAPSE VÕI VANEMA ALGATUSEL(KOOS TEGUTSEMINE)
VANEM TEGELEB LAPSE NUTISEADME KASUTAMISE AJAL KA OMA ASJADEGA (JÄLGIV JUHENDAMINE)

C) VANEMAD, KES EI SEA LAPSE DIGISEADME KASUTAMISELE MINGIED AJA EGA SISU PIIRANGUID

VANEM TEGELEB OMA ASJADEGA JA LAPS ON SEADME POOLT "HOITUD"
VANEM EI KONTROLLI MIDA LAPS SEADMEGA TEEB (KA HILJEM, MIS LEHTI KÜLASTAS, MIS RAKENDUSI KASUTAS)
VANEM EI PÖÖRA TÄHELEPANU RAKENDUSTE SISUKIRJELDUSTELE EGA KASUTA SEADET KOOS LAPSEGA
KUI LASTE DIGITEHNOLOOGIA KASUTUS ON TÄISKASVANUTE POOLT JUHENDATUD JA TOETATUD NING RAKENDATUD KOOSTÖÖS EAKAASLASTEGA, SIIS ON SEE LAPSE ARENGUT TOETAV
Digivahendid toetavad lapse õppimist, suhtlemist, koostööd, loovust nii keelelist arengut kui ka loogilist mõtlemist, kuid täiskasvanute roll juhendaja ja vahendajana laste tehnoloogia kasutamisel on äärmiselt oluline.

ARUTELU

MILLISEID JUHENDAMISSTRATEEGIAID RAKENDADA? KUIDAS?

Created By
Elyna Nevski
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.