Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Sesiwn Holi ac Ateb Byw

Gwyliwch ein Sesiwn holi ac ateb byw gydag aelodau o Bwyllgor Gweithredu’r Brifysgol. Cyhoeddwyd yn yn y sesiwn fod y Brifysgol wedi datblygu Polisi Rhwyd Diogelwch / Dim anfantais sy'n cynnwys pecyn o fesurau i gefnogi pob myfyriwr yn ystod yr amser anodd hwn, bydd mwy o wybodaeth am hyn yn cael ei rannu cyn bo hir.

Live Q&A

Watch our Live Q&A session with members of the University Senior Executive Team. It was announced in the Q&A that the University have developed a Safety Net/No Detriment Policy which covers a package of measures to support all students during this difficult time, more information on this will be shared soon.

Mis Byw'n Iach

Mis Chwefror yw mis byw'n iach. Mae'r UA wedi creu mis o ddigwyddiadau i'ch cadw'n gorfforol ac yn feddyliol egnïol.

Ewch draw i'n tudalen Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn rydym wedi'i gynllunio y mis hwn a pheidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein rhoddion.

Bob dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sul byddwn yn postio awgrymiadau ar yr hyn y dylech ei wneud i gadw ffordd iach o fyw.

Ein digwyddiadau dydd Gwener ffitrwydd cyntaf yw Ioga, dewch draw i ymuno â ni. Gallwch archebu ar-lein yma.

Healthy Living Month

February’s the month of healthy living. The AU have created a month long range of events to keep you physically and mentally active.

Head over to our Instagram page to keep up to date on what we have planned this month and don’t forget to enter our giveaways.

Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday we will be posting tips on what you should do to keep up a healthy lifestyle.

Our first fitness Friday events Yoga, please come along and join us. You can book online here.

Clywed gan Henry

Mae’r cyfnod enwebu ar gyfer yr Etholiad Swyddogion Sabothol yn dod i ben ar Ddydd Gwener y 12fed o Chwefror! Ansicr os ydych am sefyll? Hoffwch wybod mwy am y swydd? ‘Da ni’n cynnal sesiwn Holi ac Ateb ar Ddydd Mawrth y 9fed o Chwefror, a bydd Llywydd Undeb Bangor, Henry Williams, yn ymuno gyda ni i drafod ei swydd, a phwrpas Swyddogion Sabothol, yn ogystal ag ateb eich cwestiynau! Ymunwch â ni trwy Facebook am 3yh ar Ddydd Mawrth!

Hear from Henry

Nominations for the Sabbatical Officer Elections come to an end next Friday, the 12th of February! Still unsure about whether or not to run? Want to know more about the role? We’ll be hosting a Q&A on Tuesday the 9th of February with our current President, Henry Williams, to discuss his role, the wider role of a Sabbatical Officer, and answer all your questions! Join us on Facebook at 3pm on Tuesday and all your questions will be answered!

Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Mae Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr yn cael ei chynnal yn ystod wythnos Chwefror 8fed – 14eg 2021 a dyma ein cyfle i ddathlu'r holl waith gwych a wneir gan wirfoddolwyr GMB. Eleni mae gennym wythnos yn llawn gweithgareddau (ar-lein) i bawb gymryd rhan ynddynt.

Mae ein prosiect Rhodd Mawr, sy'n arbennig o bwysig, yn parhau i roi bwyd i Fanc Bwyd y Gadeirlan, sy'n helpu pobl mewn angen gyda phecyn bwyd brys 3 diwrnod. Bydd GMB yn casglu bwyd y tu allan i Undeb Bangor (4ydd llawr Pontio) drwy gydol Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr ond Os hoffech wneud trefniadau rhoi eraill, cysylltwch â'gareth.williams@undebbangor.com

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ymlaen, gweler poster GMB 2021 isod.

Student Volunteering Week

Student Volunteering Week takes place during the week of February 8th – 14th 2021 and is our chance to celebrate all the fantastic work carried out by SVB volunteers. This year we have another week full of (online) activities for everyone to get involved with.

Of particular importance, our Big Give project is continuing to donate food to the Cathedral Food Bank, which helps people in need with a 3 day emergency food package. SVB will be collecting food outside of Undeb Bangor (4th floor of Pontio) throughout Student Volunteering Week but If you would like to make alternate donation arrangements, please contact gareth.williams@undebbangor.com

For more information on what’s on, see the SVW 2021 poster below.

Cymdeithas Alzheimers

Dydd Iau 11eg Chwefror 1 - 2pm: Cymdeithas Alzheimer - Hyfforddiant Ffrindiau Dementia

Mae gormod o bobl y mae dementia yn effeithio arnynt yn teimlo bod cymdeithas yn methu â deall y cyflwr sy’n amharu ar eu bywydau. Er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth a dod i ddeall yn well, dewch i'r Hyfforddiant Ffrindiau Dementia, fel y gall pobl sy'n byw gyda dementia ddal ati i fyw yn y ffordd maen nhw eisiau.

Alzheimers Society

Thursday 11th February, 1 - 2pm: Alzheimer’s Society - Dementia Friends Training

Too many people affected by dementia feel that society fails to understand the condition they live with. To help raise awareness and gain understanding, come along to the Dementia Friends Training so that people living with dementia can continue to live in the way they want.

Gweithdai Sgiliau Ysgrifennu ac Ymchwil

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio yn cynnal cyfres o ugain gweithdy rhyngweithiol sy’n agored i bob myfyriwr ar draws pob lefel astudio. Mae’r gyfres yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud ag astudiaethau academaidd ac ysgrifennu, gan gynnwys pynciau sy’n gysylltiedig ag ymchwil. Mae’r gweithdai yn seiliedig ar dasgau, sy’n eich galluogi i ddysgu trwy wneud a chwestiynu. Mae’r gyfres yn cynnwys y themâu canlynol:

• Llwyddo gyda’ch Astudiaethau Ôl-raddedig

• Diffinio Pwnc eich Ymchwil

• Dadansoddi Cwestiynau Traethawd

• Mireinio eich Cwestiwn Ymchwil

• Cynllunio Traethawd

• Rheoli eich Project Ymchwil

• Elfennau o Ddadleuon Academaidd

• Cynigion Ymchwil: Nodweddion craidd

• Ysgrifennu Dadl Academaidd

• Ysgrifennu Cynigion Ymchwil

• Osgoi Llên-ladrad

• Darllen ar gyfer eich Adolygiad Llenyddiaeth

• Aralleirio eich Ffynonellau

• Ysgrifennu eich Adolygiad Llenyddiaeth

• Crynodebau Ymchwil

• Rhagarweiniadau: Nodweddion craidd

• Ysgrifennu Rhagarweiniadau

• Adran Drafodaeth Ymchwil: Nodweddion craidd

• Llwyddo gyda’ch Arholiadau

• Ysgrifennu Adran Drafodaeth Ymchwil

I gael amlinelliad llawn o’r rhaglen ac i archebu eich lle, ewch i’r dudalen we rhaglen weithdai yma.

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio yma i’ch helpu chi i wneud y gorau o’ch astudiaethau. Cliciwch yma i weld yr amrywiaeth o gefnogaeth astudio sydd ar gael i chi.

Writing and Research Skills Workshop

The Study Skills Centre is holding a series of twenty interactive workshops, which are open to students across all levels of study. This free series covers a variety of topics related to academic studies and writing, including research related topics. The workshops are task-based, enabling you to learn by doing and questioning. The series consists of the following topics:

• Postgraduate Study Success

• Defining your Research Topic

• Analysing Essay Questions

• Fine-tuning your Research Question

• Essay Plans

• Managing your Research Project

• Elements of Academic Arguments

• Research Proposals: Core features

• Building Academic Arguments

• Writing Research Proposals

• Avoiding Plagiarism

• Reading for your Literature Review

• Paraphrasing your Sources

• Writing your Literature Review

• Research Abstracts

• Introductions: Core features

• Writing Introductions

• Research Discussion Sections: Core features

• Exam Success

• Writing Research Discussion Sections

For details of the programme, and to book your place, visit the workshop programme webpage here.

The Study Skills Centre is here to help you get the most out of your studies. Click here to view the range of study support available to you.

Tîm Caplaniaeth Prifysgol Bangor - Yma i chi.

Os ydych yn fyfyriwr newydd neu'n fyfyriwr presennol, mae eich Tîm Caplaniaeth yma i chi.

Efallai eich bod yn gofyn i chi eich hun, "Beth yw Caplan?" Mae llawer o ddiffiniadau, ond dyma ddisgrifiad syml: 'gan ddod o gefndir Ffydd arbennig ac yn cynrychioli'r Ffydd honno, rhywun sy'n cael ei gydnabod/ei chydnabod i gynnig cefnogaeth ysbrydol a gofal bugeiliol mewn lleoliad penodol.' Yn ein hachos ni, y lleoliad hwnnw yw Prifysgol Bangor - ei myfyrwyr, a'i staff. Mae Tîm Caplaniaeth Bangor yn gweithio gyda Gwasanaethau Myfyrwyr i gynnig cefnogaeth ar sail aml-ffydd. Rydym yn dod o amrywiaeth o wahanol enwadau Cristnogol a chefndiroedd Hindŵaidd, Iddewig, Mwslimaidd a Bwdhaidd. Os bydd ein hangen arnoch, rydym ar gael i holl aelodau'r Brifysgol, p'un a oes gennych ffydd ai peidio.

Felly, beth ydym yn ei wneud?

• Rydym yma i wrando, i weddïo gyda chi, i drafod materion bywyd. Os oes gennych gwestiynau am faterion ffydd, fe wnawn ein gorau i'ch helpu i ganfod ateb iddynt. Mae rhai ohonom yn cynnig arweiniad ysbrydol neu fentora hefyd.

• Os ydych yn mynd trwy amser anodd, rydym yma os oes angen rhywun arnoch i fod yn gefn i chi.

• Mae aelodau'r Tîm hefyd yn cyfrannu at ddatblygu a chefnogi cymunedau ffydd o fewn ein traddodiadau. I Gaplaniaid, mae adeiladu cymuned a pharch at ein gilydd yn bwysig iawn.

• Rydym yma i gynghori a helpu'r Brifysgol gyda materion yn ymwneud â ffydd. Mae aelodau'r Tîm yn eistedd ar amrywiaeth o bwyllgorau yn y Brifysgol sy'n edrych ar faterion yn ymwneud ag iechyd a lles. Rydym hefyd yn trefnu (neu'n helpu i drefnu) sawl digwyddiad yng nghalendr y Brifysgol.

Yn ein dull o weithredu, nid ydym yn beirniadu - y sefydliad nac unigolion. Nid ydym yn cenhadu - rydym yma i alluogi twf ysbrydol a'ch cefnogi ar eich taith ffydd; ni fyddwn yn ceisio peri i chi gael tröedigaeth.

Os ydych yn grediniwr efallai yr hoffech gysylltu ag aelod o dîm y Gaplaniaeth, sydd o'r un cefndir ffydd â chi, a all eich cyflwyno i'r hyn sydd ar gael i chi yma ym Mangor.

Os ydych eisiau gweld mwy (neu gysylltu â ni yn unigol), edrychwch ar ein tudalennau gwe Caplaniaeth a Ffydd

* Gadawodd ein Caplan Mwslimaidd ni ychydig cyn y Nadolig, ond rydym eisiau dod o hyd i rywun addas yn ei le cyn gynted â phosibl.

Bangor University Chaplaincy Team – Here for you.

Whether you are a new or existing student your Chaplaincy Team is here for you.

You may ask yourself, “What is a Chaplain?” There are many definitions, but a simple description might be ‘a person who, coming from and representing a particular Faith background, is recognised to offer spiritual support and pastoral care in a particular setting.’ In our case, that setting is Bangor University – its students, and staff. Bangor’s Chaplaincy Team works with Student Services to offer support on a multi-faith basis. We come from a variety of different Christian denominations and Hindu, Jewish, Muslim* and Buddhist backgrounds. Should you need us, we are available to all members of the University whether you have a faith or not.

So, what do we do?

• We are here to listen, pray with you and discuss life matters. If you have questions about faith-related issues, we’ll do our best to help you find an answer. Some of us also offer spiritual guidance or mentoring too.

• If you are going through a tough time, we are there if you need someone to accompany you.

• Members of the Team also participate in developing and supporting a faith community within our own tradition. For Chaplains, building community and respect for each other is of great importance.

• We are there to help and advise the University in matters of faith. Members of the Team sit on a variety of University committees that look at health and welfare-related issues. We also organise (or help to organise) several events in the university calendar.

We are non-judgmental in our approach - both to the institution and individuals. We do not proselytize - while we are here to enable spiritual growth and accompaniment on your faith journey; we will not seek to convert you.

If you are a person of faith you might consider making contact with one of the Chaplaincy Team members, perhaps the one from your own faith background, who can introduce you to what is available for you here in Bangor.

If you want to see more (or to contact us individually), have a look at the Chaplaincy & Faith webpages.

* Our Muslim Chaplain left us just before Christmas, but we are looking to find a suitable replacement as soon as possible.

Diolch am Ddarllen! | Thanks for Reading!

Created By
Richard Glyn
Appreciate