Bally en Kelly

Ernst-Jan heeft onze dag prachtig vastgelegd. Hij vindt de spontaniteit tijdens de fotoshoot belangrijk en dat zie je terug in de foto’s. De hele dag was hij er op alle goede momenten, zonder dat we merkten dat hij er was. De foto’s zijn mooi natuurlijk bewerkt en het album is onvergetelijk geworden, precies onze stijl.”

Liefde
Created By
ErnstJan van Pel
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.