ODNOS IZMEĐU NASTAVNIČKIH KOMPETENCIJA I KVALITETNOG OKRUŽENJA RPOO

PROBLEM ILI STANJE

• Loša kvaliteta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja može biti štetna za razvoj djece iz svih sredina, posebno ako ne uspiju ujednačiti razlike i nedostatke koje djeca susreću u ranim fazama njihovog razvoja.

• Neke razlike mogu biti prisutne u dječjem kognitivnom, fizičkom i emocijalnom razvoju.

• Bez pristupa visokokvalitetnim uslugama (pr. Zdravstvena njega i obrazovanje) koje podržavaju dijete i njihove roditelje u ranim godinama djetetova života, potencijalno može dovesti do lošeg socijalnog, emocionalnog, edukacijskog, zdravstvenog, ekonomskog i ponašajnog ishoda.

• Velik broj dugogodišnjih istraživanja slaže se da visokokvalitetni rani odgoj i obrazovanje pridonosi optimalnom dječjem socialnom, emocionalnom i kognitivnom razvoju, promiče rast i olakšava pozitivne interakcije između odgojitelja/učitelja i djece.

Ova pozitivna razvojna i socijalna iskustva, kao i pružanje podrške i podržavajuća okolina, u prvih nekoliko godina (na primjer, predškolske godine) obično su izražene u poboljšanu spremnost za školu i nakon toga uspješno akademsko postignuće u područjima kao što su čitanje i matematika

• Ako su djeca spremna za učenje, imaju pozitivna socijalna iskustva u školi, uspješni su u školi, smanjuju šanse da u budućnosti imaju antisocijalno ponašanje i da rade kriminalne radnje.

• Visokokvalitetni programi RPOO pokazuju da proizvode nematerijalnu i materijalnu korist društvu (smanjenje stope kriminala, bolja kvaliteta života..)

ODNOS UČITELJSKIH KOMPETENCIJA I KVALITETE RPOO

• Katz (1992.) smatra da se kvaliteta RPOO može definirati i procijeniti iz 4 perspektive: top-down, bottom-up, inside, outside-inside

o Top-down: primarno se kvaliteta ocjenjuje identificirajući pojedinačne osobnosti i karakteristike programa i okruženja, koja su promatrana ili zabilježena od strane procjenitelja.

o Bottom-up: daje na značenju dječje iskustvo u programu i istražuje u kojoj mjeri mala djeca smatraju da će biti uključena i poštovana tokom procesa učenja (pristup koristan za programe RPOO koji daju naglasak na inkluziji djece sa teškoćama u razvoju ili učenju)

o Inside: definira kako osoblje gleda na kvalitetu RPOO. Tri dimenzije su uključene: odnos između kolega, odnos između roditelja i osoblja, i odnos između osoblja i sponzora (?).

o Outside-inside: fokusira se na odnos roditelja -odgojitelja/učitelja. Ova perspektiva može odražavati jesu li očekivanja roditelja ili pedagoški ciljevi kompatibilni s kurikulumom

• Definiranje kvalitete u RPOO je trajni izazov u smislu metodologije u istraživanju i formuliranju kako poboljšati kvalitetu

• Među različitim definicijama kvalitete u odnosu na RPOO, prevladavajući pristup je Top-down perspektiva.

• Kako bi izbjegli nejasne i nespecifične operativne definicije kvalitete, istraživači RPOO su koncipirali i razvrstali višedimenzionalne kvalitete RPOO u dvije mjerljive, međusobno povezane komponente:

Strukturna kvaliteta – strukturni indikatori poput omjera broja djece i osoblja, karakteristike odgojitelja/učitelja odnosno formalna edukacija odgojitelja/učitelja

Kvaliteta procesa – uključuje prilike za djecu u kojima mogu učiti, i interakcije između odgojitelja/učitelja i djeteta, i učenik-učenik interakcije.

• Obje kvalitete imaju za cilj poboljšati edukaciju djece i ishode učenja.

STRUKTURNA KVALITETA

• Brojne studije su ispitale učinkovitost strukturnih značajki za predviđanje ishoda kvalitete.

• Tri najčešće proučavane značajke su: omjer djece i osoblja, veličina razreda, stupanj obrazovanja osoblja.

• Djeca upisana u programe s niskim omjerima (tj. malo djece u grupi) imaju tendenciju biti više socijalno kompetentna, popustljiva, kooperativna i naprednija u akademskom napretku u odnosu na djecu iz programa s visokim omjerima

• Veliki broj djece naspram osoblja se često povezuje sa negativnim interakcijama dijete- osoblje

• Manja grupa djece (u usporedbi sa većim grupama djece), se povezuje sa boljim akademskim uspjehom, većom razinom suradnje, poštivanja, uvažavanja i angažmana u socijalnim igrama.

• Kad odgojitelj ima višu razinu obrazovanja, djeca imaju tendenciju imati veću razinu socijalne kompetencije

• Obrazovanje i usavršavanje učitelja / odgojitelja u RPOO također je povezano s višim rezultatima na testovima znanja i većom razinom poštivanja i suradnje na području djece

KVALITETA PROCESA

• Razredna dinamika, uključujući proksimalne razine interakcije među učiteljima, djecom i materijalima, održavaju temeljne komponente okruženja za učenje u ranom djetinjstvu

• Te komponentne su povezane sa pozitivnim akademskim i društvenim ishodima za malu djecu

• Veća kvaliteta postupaka u razredu ima tendenciju biti povezana s manje problema u ponašanju, boljim kognitivnim i socijalnim vještinama i akademskim uspjehom- pogotovo matematičke vještine

• Ove tvrdnje su također podržane iz stručne literature

• Kao takve, institucije RPOO zajedno sa sudjelovanjem roditelja i odgojitelja, igraju ključnu ulogu u društvenom, emocionalnom i obrazovnom razvoju djeteta.

MJERENJE KVALITETE

• Kvaliteta procesa se procjenjuje prvenstveno promatranjem okoline djeteta rane dobi. U nekim slučajevima, mjere se fokusiraju na specifične aspekte integracije učitelja/odgojitelja i djeteta

• The Classroom Assessment Scoring System (CLASS) je jedan od najčešće korištenih i pouzdanih mjernih instrumenata za procjenu kvalitete interakcijski procesi u grupi (fokusira se na nekoliko dimenzija interakcije između učitelja i djeteta)

• Te dimenzije su organizirane u tri široka područja- emocionalna podrška, organizacija nastave i nastavna podrška, odražavajući dva aspekta- socijalnu i nastavnu interakciju

• Istraživači su utvrdili kako visoka razina nastavne i emocionalne podrške smanjuje vjerojatnost (za djecu koja imaju rizik od ranog školskog neuspjeha) razvijanja lošeg ishoda učenja i smanjuje dječje konflikte sa učiteljima

PITANJE PRUŽANJA VISOKE KVALITETE RPOO I POLITIKA UČITELJA/ODGOJITELJA

• Tijekom posljednja dva desetljeća, Vlade su bile aktivni u kreiranju politike i programa koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu RPOO i osigurati pristup visokokvalitetnom okruženju, bez obzira na socio-ekonomskim status

• Istraživanja su provedena kako bi identificirala utjecajne karakteristike koje promiču kvalitetu RPOO

• Odnos između razine i vrste obrazovanja odgojitelja/ učitelja obzirom da kvalitetu, potaknuo je kreatore politike i pružatelje RPOO na razmatranje zahtjeva za povećanjem udjela kvalificiranih učitelja/ odgojitelja

NASTAVNIČKE KOMPETENCIJE KAO PREDIKTOR VARIJABLI KOJE UTJEČU NA KVALITETU RPOO

• Nastavničke kompetencije su identificirane od strane političara kao jedne od regulacijskih osobina i ključnih varijabli koje mogu predvidjeti kvalitetu RPOO

• Odobrene nastavničke kompetencije u RPOO razlikuju se među državama i zemljama

KAKO NASTAVNIČKE KOMPETENCIJE MOGU UTJECATI NA KVALITETU RPOO

• Dokazano je da je visoko obrazovanje povezano sa boljim nastavničkim kompetencijama u RPOO. Uspoređujući odgojitelje/ učitelje sa diplomom srednje škole i one sa fakultetskom diplomom od barem dvije godine, Berk smatra da su učitelji/ odgojitelji sa fakultetskom diplomom, bez obzira na specifične predmete, više osjetljiviji, ohrabrujući i inspirativni pri komunikaciji sa malom djecom

• Također, studenti iz područja RPOO više preferiraju razvojno primjerenu praksu nego studenti iz drugih obrazovnih programa

ZAŠTO JE VAŽNO UČINITI OSVRT?

• Provedene su neka istraživanja velikih razmjera o kvaliteti dječje skrbi, a znanstvenici su pokušali dokazati povezanost između kvalitete programa (mjereno ECERS / ECERS-R / ITERS / ITERS-R) i varijabli kao što su stabilnost osoblja i karakteristike osoblja

• Među ogromnim nizom varijabli za koje se tvrdi da utječu na okruženje RPOO, visoke kvalifikacije osoblja su identificirane kao jedan od najjačih prediktora dobrih ocjena kvalitete.

• Whitebook-ovi rezultati istraživanja su pokazali kako su nastavničke kompetencije bitne u smislu pružanja kvalitetnog RPOO, te da su ocjene testova bile pozitivne sa višim nastavničkim kompetencijama

Credits:

Created with images by 27707 - "toy kids toy toy train"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.