עצמאות 69 אצל משפחת רותם בהר אדר

יום עצמאות 69 היה מושלם וטעים ונעים. רותמים אתם מאד חמודים ומארחים פשוט מושלמים 😘

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.