โครงการสอนน้องออมตามรอยพ่อหลวง BY CHICKADAO

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2502

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย

2.เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักความพอเพียงโดยเริ่มจากการรู้จักอดออมประกอบกับการทำหนังสือรายรับ-รายจ่าย

3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้

2.นักเรียนรู้จักเก็บเงินเองโดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

3.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้น

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ด้านคุณภาพ

1.นักเรียนโรงเรียนการเคหะท่าทรายที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยในการใช้จ่าย

2.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการวางแผนจัดการด้านการเงิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย

ด้านปริมาณ

1.ร้อยละ 30จากนักเรียน 30 คนของโรงเรียนการเคหะท่าทรายเข้าร่วมโครงการสอนน้องตามรอยพ่อหลวง

2.นักเรียนโรงเรียนการเคหะท่าทรายที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยในการรักการออม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากนักเรียน 30 คนในข้างต้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.วางแผนโครงการ

1.1 ประชุมสมาชิกภายในกลุ่มระดมความคิด เพื่อเสนอโครงการ

1.2 เลือกโครงการที่มีความเป็นไปได้และมีแนวโน้มจะปฏิบัติได้จริง

1.3 ให้อาจารย์ตรวจสอบหัวข้อและรายละเอียดโครงการ

2.สำรวจพื้นที่

2.1 ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเคหะท่าทราย

2.2ศึกษาข้อมูลของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

3.การเริ่มงาน

3.1 ออกแบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย

3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์สมุดรายรับรายจ่ายและอุปกรณ์ในการสอน

4.ลงมือปฏิบัติ

4.1สอนกลุ่มเป้าหมายในการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและวิธีการอดออม

4.2เปิดสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอ

4.3ให้กลุ่มเป้าหมายลองลงมือปฏิบัติจริง

5.สรุปผลโครงการ

งบประมาณ

อุปกรณ์ทำสื่อการสอน 394 บาท

กระดาษสี หนังสือให้คุณครู 159 บาท

กาว ขนม 122 บาท

ฟิวเจอบอร์ด

อุปกรณ์ตกแต่ง

กระดาษทำสมุด

รวม 675 บาท

การควบคุมและประเมินผล

1.ตรวจเช็คจากสมุดผู้เข้าร่วมโครงการลงบันทึกรายรับ-ร่ายจ่ายถูกต้องหรือไม่

2.ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องลงบันทึกรายรับ-รายจ่ายทุกวันโดยวัดผลจากสมุดลงเป็นวันที่

3.ทำแบบสอบถามวัดผลถึงพฤติกรรมการออม

ขั้นตอนดำเนินงานทั้งหมด

1.ปรึกษาสมาชิกในกลุ่ม

2.สมาชิกภายในกลุ่มเสนอความคิดเห็นของตนเอง

3.เลือกโครงการที่สมาชิกภายในกลุ่มสนใจเป็นส่วนใหญ่

4.ทำใบข้อเสนอโครงการเพื่อขอคำปรึกษาจากอาจารย์

5.ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลในการทำโครงการ

6.ขอใบอนุญาตในการทำโครงการจากมหาวิทยาลัย

7.ทำอุปกรณ์สื่อการสอนเพื่อเตรียมลงพื้นที่

8.ทำเรื่องติดต่อกับทางโรงเรียน

9.ลงพื้นที่เพื่อเริ่มทำโครงการ

10.ไปถึงสถานที่ก่อนเวลานัดหมาย 1ชั่วโมง

11.รอเจ้าหน้าที่ธุรกิจมารับเพื่อไปทำกิจกรรม

12.เริ่มทำกิจกรรมโดยการให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

13.บรรยายให้ความรู้20นาทีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและรายรับ-รายจ่ายพร้อมกับทำกิจกรรม

14.แจกของรางวัลสำหรับน้องที่ตอบคำถามถูก

15.แจกแบบทดสอบหลังเรียน

16.ให้อาจารย์ที่โรงเรียนประเมินแบบสำรวจความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร

17.กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ผู้ดูแล

18.รวบรวมเนื้อหาเพื่อทำรูปเล่มโครงการ

19.ปิดโครงการ

ผลการดำเนินงาน

ผู้จัดทำโครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการใช้สมุด รายรับ – รายจ่าย เพื่อประหยัดอดออม ส่งเสริมให้เกิดจิตใต้สำนึกที่ดีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์สำหรับเด็กและเยาวชนอีกทั้งยังสอดแทรกสาระความรู้รวมทั้งเพื่อปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางในการปฏิบัติตน

การบรรลุวัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย ได้อย่างถูกต้อง

2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตใต้สำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยการรู้จักความพอเพียงโดยเริ่มจากการรู้จักอดออมประกอบกับการทำหนังสือรายรับ-รายจ่าย

ขั้นตอนดำเนินงานทั้งหมด

1.ปรึกษาสมาชิกในกลุ่ม

2.สมาชิกภายในกลุ่มเสนอความคิดเห็นของตนเอง

3.เลือกโครงการที่สมาชิกภายในกลุ่มสนใจเป็นส่วนใหญ่

4.ทำใบข้อเสนอโครงการเพื่อขอคำปรึกษาจากอาจารย์

5.ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลในการทำโครงการ

6.ขอใบอนุญาตในการทำโครงการจากมหาวิทยาลัย

7.ทำอุปกรณ์สื่อการสอนเพื่อเตรียมลงพื้นที่

ปัญหา อุปสรรค

ปัญหาที่จะพบได้ระหว่างกิจกรรมก็คือ

  • เด็กๆมีบางครั้งที่อาจะจะเสียสมาธิในการฟังไปบ้าง เพราะกลุ่มเป้าหมายของเราคือเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แต่เราสามารถรับได้โดยการมีขนมเข้ามาเพื่อดึงของความสนใจของเด็กๆ
  • ระหว่างการทำแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียน เด็กๆอาจจะต้องใช้เวลาในการทำนาน เพราะว่าศึกษาอยู่เพียงแค่ ชั้นประถมปีที่ 3 ทำให้อ่านยังไม่คล่องมากนัก แต่ทีมงานของเราก็ทำการเป็นพี่เลี้ยงในการช่วย อ่านโจยท์และตัวเลือกให้น้องๆฟัง เพื่อความรวดเร็ว

ภาพกิจกรรม

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.