Make a difference project by Aree Anek

การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ข้อมูลบุคคลเป้าหมาย

นางสาววรรณฤดี โกสุม 570112010102

1.ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา

เนื่องจากปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนต่างก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นทั้งในการเรียนและการทำงานที่ต้องใช้ทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งวรรณฤดีมีปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เกิดจากความไม่ชอบและไม่ตั้งใจเรียนจนทำให้ได้คะแนนไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงทำให้อยากที่จะพัฒนาวรรณฤดีให้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาตนเองให้ได้เกรดที่ดีขึ้น เพื่อจะได้นำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้

2.สภาพก่อนการพัฒนา

เนื่องจากวรรณฤดีไม่ชอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่ามันยากและไม่ชอบการจำ จึงทำให้วรรฤดีไม่อยากที่จะมาเรียนและไม่ตั้งใจเรียน ทำให้สอบกลางภาคได้คะแนนไม่ค่อยดีและได้เกรดไม่ดี

3.เป้าหมายในการพัฒนา

ทำให้วรรณฤดีเข้าเรียนและส่งงานเป็นประจำ มีความตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้น สามารถทำคะแนนสอบกลางภาคได้มากกว่า12คะแนน และมีทักาะการฟัง พูดอ่าน เขียน อยู่ในระดับที่ดีขึ้น

4.วิธีการพัฒนา

เทคนิคที่เลือกใช้ในการพัฒนา ใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติ โดยให้ผู้ถูกพัฒนา ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

ขั้นตอนการพัฒนา

1.คอยติดตามเพื่อนให้มาเรียนทุกครั้ง โดยจะต้องมาเรียนอย่างน้อย 13 ครั้ง ต่อหนึ่งภาคเรียน

2.คอยติดตามเพื่อนให้ส่งงานทุกครั้งที่อาจารย์สั่ง โดยจะต้องส่งงานอย่างน้อย 4 งานจาก 5 ของงานทั้งหมด

3.สอนหรืออธิบายเมื่อเพื่อนเกิดความไม่เข้าใจ

4.ติวให้เพื่อนก่อนสอบทุกครั้ง โดยที่เพื่อนจะต้องได้คะแนนสอบกลางภาคไม่ น้อยกว่า12คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน

5.ให้เพื่อนเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งหมด 16 ครั้ง โดยแบ่งเป็นอาทิตย์ละ2ครั้ง ครั้งละ30นาที

5.ผลจากการพัฒนา

1.เพื่อนมาเรียนและส่งงานครบทุกครั้งในช่วง 2เดือนที่ผ่านมา

มาเรียนเป็นประจำ

2.เพื่อนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้นโดยมีการจดบันทึกขณะอาจารย์สอน

ตั้งใจเรียน

3.เพื่อนทำข้อสอบกลางภาคได้คะแนน16 คะแนน

4.เพื่อนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับที่พอใช้ได้

6.ปัญหา/ข้อจำกัด

เวลาในการพัฒนามีน้อยเกินไป การพัฒนาภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาและจะต้องรอผลที่ได้จากการพัฒนา เช่น เกรด จะต้องรอเกรดออก

7.สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

วรรณฤดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความพยายามกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเมื่อถูกกระตุ้น มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

เจ้าของproject

นางสาวอารีย์ เอนก 570112010126

........Thank You......

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.