Loading

Koolitus "Isikliku rolli tähtsus meeskonnas" Adamson koolitus

Uue haridusparadigma keskmes on muutunud käsitus õppimisest ja selle soovitavatest tulemustest. Lisaks põhiteadmiste edastamisele oodatakse õpetajatelt üha enam, et nad aitaksid noortel omandada põhioskused, et kujuneda täiesti iseseisvateks õppijateks.

Tänaste suundumuste kohaselt on õpetaja reflekteeriv praktik ning aktiivne edasiõppija, kes refleksiooni abil mõtestab oma kutsealast tegevust, määratleb arenguvajadusi ning kavandab enesetäiendusi.

/Uuring „Õpetajate täiendusõppe vajadused”/

Koolitus eesmärk ja Õpiväljundid

Eesmärk

Õppida kasutama erinevaid mudeleid ja lähenemisi eneseanalüüsiks, mõtestada enda rolle ja vastutust ning teadlikult kasutada enda tugevusi meeskonna liikmena.

Eesmärgistada ja mõtestada enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi, osata ennast ja teisi inimesi jõustada. Õppida töökeskkonnas ennast teadlikult analüüsima ja juhtima ning looma asutuse töökultuuri ning selle kaudu ühiskonnas olulisi väärtusi.

Õpiväljundid

  • oskab oma tööd eesmärgistada, analüüsida ja planeerida, seada endale arenguülesandeid.
  • on ennastjuhtiv ajakasutaja, kes oskab stressi juhtida, teadvustab läbipõlemise temaatikat.
  • mõistab grupiprotsesside olemust ja suunab nende arengut, kujundab enda strateegiad protsesside juhi ning suunajana.
  • tuleb toime kiiresti muutuvas keskkonnas, lähtudes seisukohast, et õpetaja on vastutav enda heaolu ja tervise eest.
  • mõtestab enesejuhtimise olulisust ja selleks vajalikke oskusi ning reflekteerib oma kogemusi.
  • rakendab erinevaid mudeleid ja lähenemisi eneseanalüüsil ja enesejuhtimisel.
  • analüüsib enda tugevusi ja viise enda tugevuste kasutamiseks.

Koolitust viib läbi Adamson Koolitus juhtivkoolitaja Marko Adamson.

KOOLITUSE LISAINFO

Koolituse hind 1350€

Koolitus kestab 6 akadeemilist tundi

Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ

marko@adamsonkoolitus.com

+372 56457703

Created By
Adamson koolitus- ja nõustamisteenused
Appreciate