Azərbaycanda Milli Turizm Təbliğat Bürosu yaradılacaq

Bakı şəhərinin beynəlxalq imicinin formalaşdırılması, şəhər brendinin istifadəsi üzrə uzunmüddətli fəaliyyət planının hazırlanması, brenddən istifadə üzrə nəzarət tədbirlərinin görülməsi və fərqli səviyyələrdə təkrar brendinq seçimi və marketinq işlərinin əlaqələndirilməsi, turistlərin məmnunluğunun artırılması məqsədilə Milli Turizm Təbliğat Bürosunun yaradılması nəzərdən keçiriləcək.

Büro Bakı şəhərinin brendini formalaşdıracaq və onun beynəlxalq səviyyədə təbliği üzrə tədbirlər keçirəcək. Eyni zamanda müxtəlif indikatorlar əsasında müşahidələr həyata keçirmək ilə, brendin təşviqi işlərinə nəzarət edəcək.

Monitorinq sisteminin bir hissəsi kimi, Büro dəqiq məlumatların toplanmasını, etibarlı turizm statistikasının hazırlanmasını və turizm reyestrinin səmərəli fəaliyyətini təmin edəcək.

Büronun təsis edilməsi, onun fəaliyyətinin koordinasiyası, icra və nəzarət mexanizminin tətbiqi Bakı şəhəri ilə əlaqədar bütün tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün, əsas hərəkətverici mexanizm olacaq.

Credits:

Created with images by Francisco Anzola - "City hall" • rapidtravelchai - "Caucasus 013" • rapidtravelchai - "Caucasus 012" • rapidtravelchai - "Caucasus 006" • Francisco Anzola - "View from Maidens tower" • Francisco Anzola - "Monument" • Francisco Anzola - "Fountain square" • Francisco Anzola - "Limestone" • indigoprime - "Theatre in Baku"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.