Loading

Zastavte potraviny s mnoha druhy pesticidů ! Je to další případ. Tentokrát to jsou jablka Golden z Polska (protokol SZPI D914-30391/18/A06). Obsahovala rezidua 19 druhů pesticidů. Nelze úplně zhodnotit, jakou má tato směs vliv na naše zdraví!

Jablka obsahovala rezidua těchto 19 pesticidů:

acetamiprid, boscalid, captan (sum of captan and THPI, vyjádřená jako captan), chlorpyrifos, clofentezin, cyprodinil, difenoconazol, dithianon, fenpyroximat, flonicamid (suma flonicamidu, TFNG a TFNA), fludioxonil, fluopyram, flutriafol, hexythiazox, indoxacarb (suma indoxacarbu a jeho R enantiomeru), pyraclostrobinm, spirodiclofen a Tebuconazole.

I když jednotlivé pesticidy nepřekročily toxikologické meze pro jednotlivé látky ani pro neurotoxický efekt, nemůžeme říci, že nepůsobí na jiné systémy v těle (štítná žláza, reprodukční systém, hormonální regulace).

Jablek je letos na trhu dostatek, není důvod takové potraviny umisťovat na trh. Předběžná opatrnost podle Nařízení EPR. č. 178/2002 je na místě!

Co je předběžná opatrnost?

Článek 7 uvedeného nařízení, nadepsaný „Zásada předběžné opatrnosti“, stanoví:

  1. „Za zvláštních okolností, kdy je po zhodnocení dostupných informací zjištěna možnost škodlivých účinků na zdraví, kdy však přetrvává vědecká nejistota, mohou být přijata předběžná opatření v rámci řízení rizika nezbytná k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví zvolené ve Společenství, dokud nebudou k dispozici další vědecké informace pro komplexnější hodnocení rizika.
  2. Opatření přijatá podle odstavce 1 musí být přiměřená a nesmí omezovat obchod více, než je nezbytné pro dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví zvolené ve Společenství, s přihlédnutím k technické a ekonomické proveditelnosti a dalším faktorům považovaným za daných okolností za opodstatněné. Opatření se přezkoumají po uplynutí přiměřené doby, která závisí na povaze identifikovaného rizika pro život nebo zdraví a na druhu vědeckých informací nezbytných k odstranění vědecké nejistoty a k provedení komplexnějšího hodnocení rizika.“

Článek 14 nařízení č. 178/2002, nadepsaný „Požadavky na bezpečnost potravin“, stanoví:

  1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná.
  2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, je-li považována za

a) škodlivou pro zdraví;

b) nevhodnou k lidské spotřebě.

V zájmu zdraví nebuďme lhostejní! Jak se tato otázka řeší s producenty, dovozci a prodejci?

CZVP Brno, SZÚ Praha, 31.8.2018

Created By
Jiří Ruprich
Appreciate

Credits:

Created with images by Kenishirotie - "Painting reality" • tumbartsev - "Apple in medical syringes . Introduction to fruit chemicals, nit"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.