รายงานวิจัย คุณธรรม และความเป็นพลเมืองของประชาชนในเขตมีนบุรี เขตลาดพร้าว เขตบางกอกน้อย และเขตสะพานสูง ในกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 1 นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่เขตที่ท่านรับผิดชอบ นำเสนอจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แบบรายงานการเก็บข้อมูลคุณธรรม และความเป็นพลเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 2ตอบคำถาม

1 ท่านคิดว่า ประชาชนเป็นพลเมืองที่พร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศได้หรือไม่ ตอบ เป็นได้ เพราะในประเทศเราเป็นประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักอยู่แล้ว ทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกันในการตัดสินใจ อีกทั้งในปัจจุบัน ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการกำหนดนโยบายหรือการตัดสินใจแบบเต็มที่หรือร่วมกันช่วยตัดสินในหลายๆด้านเพื่อให้ประชาชนทราบถึงจุดมุ่งหมายของภาครัฐเพื่อประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและนี่นี่เป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนจะสามารถขับเคลื่อนประเทศได้ ซึ่งเริ่มด้วยการมี ส่วนร่วม

2 เรามีแนวทางอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ตอบ กลุ่มเราคิดว่าเราควรเริ่มจากจุดเล็กๆไปจุดสูงสุด คือ ประเด็นแรกภาครัฐควรปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังหลักของประเทศนั้นมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม ภาครัฐต้องชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานต่างๆให้ประชาชนทราบ ภาครัฐควรให้ความสนใจกับความเห็นของประชาชนในด้านต่างๆแม้จะเป็นด้านเล็กๆก็ตาม ให้ประชาชนทราบถึงความตั้งใจของภาครัฐที่มีต่อประชาชน และพยายามให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางการเมืองแบบที่ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย จากนั้นรับฟังข้อเสนอของประชาชน ความเห็นส่วนใหญ่ นำไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซึ่งมีทั้งร่วมกันตัดสินใจและให้ประชาชนตัดสินใจ ในบางนโยบายที่เหมาะสม

3 ท่านคิดว่า เราสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐได้อย่างไร ตอบ หากเรานำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐจะสามารถช่วยลดปัญหาหลายๆปัญหาได้ อาทิ ปัญหาการคอร์รัปชันที่ทุกวันนี้ ยังเป็นปัญหาใหญ่ของชาติเพราะบางคนยังไม่จิตใต้สำนึก ปัญหาต่อมาคือปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวก เพราะหากผู้ที่ไม่มีความสามารถที่ดีจริงๆแล้วดึงมาทำงานร่วมกัน อีกทั้งคุณธรรมยังไม่ดีพอ ก็เป็นปัญหาในด้านความล้าหลังของบุคลากรที่มีขาดคุณภาพ ดังนั้นหลักคุณธรรมคือหลักที่ง่ายที่สุดเพียงแค่เราไม่คิดทุจริต คิดคดโกง และตั้งใจดำเนินงานเพื่อชาติและประชาชน

4การทำงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไร ตอบ งานชิ้นนี้ทำให้ผมได้ทราบว่าการที่เราจะไปขอประชาชนให้ทำแบบสอบถามนั้น มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น บางคนไม่มีความสมัครใจที่จะทำแม้ทางกลุ่มจะอธิบายไปว่านี่คือการเปิดโอกาสให้ท่านได้ตอบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาครัฐ, ในบางพื้นที่เช่นตลาด เขตมีนบุรี เป็นของหน่วยงานราชการ ไม่อนุญาตให้แจกแบบสอบถาม หากจะแจกต้องมีหนังสือยื่นเรื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานของภาครัฐว่าจะต้องมีระเบียบแบบแผนต่างๆ อีกทั้งการทำแบบสอบถามในครั้งนี้ยังทำให้ทราบถึงหลักการใช้ชีวิตของคนบางกลุ่มว่ามีความแตกต่างกันออกไป และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือได้รู้ความเห็นของประชาชนที่ตอบลงในแบบสอบถาม ว่าคิดเห็นเกี่ยวกับภาครัฐอย่างไร

Credits:

Created with images by Walkerssk - "bangkok thailand city"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.