LES 7 variëren en motiveren

Wat kun je doen als je merkt dat leerlingen rumoerig worden, als leerlingen vast zitten of geen inspiratie meer hebben? Kun je hen iets extra aanbieden zodat zij weer gemotiveerd aan het werk gaan?

CASUSSEN

 • Van de 21 lln. hebben er 11 geen pen en inkt mee.
 • Een lln. gooit haar potlood weg en zegt dat ze niet meer verder wilt werken aan een kubistisch geïnspireerd zelfportret na 45 min.
 • De lln. worden niet stil voor het volgende deel van de uitleg.
 • Een lln. van het eerste jaar moet normaal via een Doodle techniek monsters ontwerpen maar zegt dat hij/zij dit niet kan en doet dus niets.
 • Een lln. zegt dat hij/zij geen zin heeft in de les.
 • De lln. werken maar zijn de heldentijd onderling aan het praten.

Het ideeën explosie spel!

Een student begint "het valt mij op dat ..."

chalk talk

 • leerling
 • leerkracht
 • klas
 • thuis
 • vorige les, ...

Noteer op een A3 een slagzin die de oplossing of het probleem samenvat +

 • VERBINDEN: Hoe zijn de ideeën en informatie verbonden met wat je er al over wist?
 • UITBREIDEN: Welke nieuwe ideeën kreeg je die een uitbreiding zijn van vorige ideeën of welke zijn helemaal nieuw en in een andere richting?
 • UITDAGING: Wat is er nog steeds een uitdaging of verwarrend voor jou? Met welke vragen, puzzels zit je nog?

Peel the Onion

Posities in een confrontatie

Motiveren

Binnenklasdifferentiatie

De flow = de toestand waarin mensen dermate betrokken zijn bij een activiteit dat ze alles om hen heen vergeten. Deze ervaring is zo positief dat het de moeite waard is om deze te herhalen zonder de noodzaak van een externe beloning” (citaat Csikszentmihalyi).

Flow-ervaring bij de leerlingen bereiken.

twee eigenschappen

 • Enerzijds moeten we op zoek willen gaan naar de brede interesses (exploratie)
 • anderzijds naar de verdiepende interesse (absorptie).

Wat met binnenklasdifferentiatie binnen plastische opvoeding bereiken?

 1. We willen maximale kansen bieden voor een optimale ontwikkeling.
 2. We willen het vertrouwen in eigen kunnen van de leerling vergroten.
 3. We willen het vak plastische opvoeding toegankelijker maken voor elke leerling.
 4. We willen leerlingen aanspreken op hun eigen niveau, door hen uit te dagen en te inspireren.

De leerkracht kan volgende differentiatiemogelijkheden benutten.

 • Leerplandoelstellingen
 • Tijd
 • Leerstijlen: zien, denken, doen
 • Meervoudige intelligentie
 • Lesverloop: De leerkracht ondersteunt de persoonlijke lesstappen van de leerling via individuele begeleiding. De leerkracht voorziet in een gemeenschappelijke instructie. Daaruit ontstaan dan individuele processen.
 • Product: Geen vooraf bepaald eindresultaat!
 • Niveau: Individueel niveau, geen falen maar proberen, leerlingen uitdagen!
 • Interesse & leefwereld
 • Evaluatie: Elke leerling wordt geëvalueerd vanuit de eigen beginsituatie en het persoonlijk afgelegde leertraject. Proces en attitudes wegen zwaarder dan product. Feedback geeft de leerling een beeld van zichzelf en zijn/haar werk.

Evaluatie als motivatie

Binnen plastische opvoeding staat de evaluatie van het proces voorop.

 • tussentijdse evaluatie?
 • punten motiveren?
 • de leerling heeft duidelijke doelen
 • gerichte feedback
 • voor welk 'soort' lln.?

Voorbeeld tijdens deze les.

Wat zijn jullie bevindingen?
 • Positief?
 • Negatief?
 • Mogelijkheden?

Didactische werkvormen als motivatie

Een lln. moet geprikkeld worden en blijven doorheen een lange lesdag. Hiervoor kan je gebruik maken van verschillende didactische werkvormen. Hieronder een onderverdeling in categorieën volgens steunpunt GOK (klik op de naam om de website te bekijken.)

 • Voorkennis activeren/nieuwsgierig maken
 • Informatie verwerken
 • Mening vormen/tot consensus komen
 • Inoefenen
 • Opgedane kennis verwoorden

Interessante links rond visible thinking routines

Kolb leerstijlen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.