5e Kookworkshop KZN 26 november 2016

Voorgerecht: winterse salade met op de huid gebakken zeebaars. Het menu met toelichting van Anita staat iets verderop na de eerste filmpjes van Kai's introductie.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.