Loading

GERMATIK OPDRACHTEN 1.G.1 - 1.G.25

ANTWOORDEN

1.G.1

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Problem

2. d.. Montag

3. d.. Arroganz

4. d.. Eigenschaft

5. d.. Kulisse

6. d.. Bäumchen

7. d.. Ethik

8. d.. Qualität

9. d.. Basis

10. d.. Thema

1.G.2

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Journaille

2. d.. Bier

3. d.. Folie

4. d.. Einheit

5. d.. Reisig

6. d.. Nikotin

7. d.. Komma

8. d.. Pupille

9. d.. Praxis

10. d.. Forelle

1.G.3

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Erlaubnis

2. d.. Lyrik

3. d.. Quadrille

4. d.. Wachstum

5. d.. Bündnis

6. d.. Scheusal

7. d.. Bilanz

8. d.. Rosette

9. d.. Hitze

10. d.. Prämisse

1.G.4

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Kuhglocke

2. d.. Wildnis

3. d.. Gefühllosigkeit

4. d.. Pinzette

5. d.. Limonade

6. d.. Margarine

7. d.. Handelsplatz

8. d.. Sarkasmus

9. d.. Teppich

10. d.. Hearing

1.G.5

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Faulheit

2. d.. Festigkeit

3. d.. Morelle

4. d.. Bagage

5. d.. Mädchen

6. d.. Obst

7. d.. Fantasie

8. d.. Volksgedanke

9. d.. Rinnsal

10. d.. Metzgerei

1.G.6

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Krieg

2. d.. Kabine

3. d.. Garage

4. d.. Treue

5. d.. Initiative

6. d.. Motor

7. d.. Ernsthaftigkeit

8. d.. Konsequenz

9. d.. Betrübnis

10. d.. Rachitis

1.G.7

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Tendenz

2. d.. Tüchtigkeit

3. d.. Konsens

4. d.. Parkett

5. d.. Jogging

6. d.. Materie

7. d.. Polonäse

8. d.. Marmelade

9. d.. Freundschaft

10. d.. Sauberkeit

1.G.8

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Reduktion

2. d.. Shopping

3. d.. Konsonant

4. d.. Allüre

5. d.. Stehen

6. d.. Olympiade

7. d... Fitness

8. d.. Toilette

9. d.. Audienz

10. d.. Ausland

1.G.9

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Bankett

2. d.. Realität

3. d.. Wahrsagerei

4. d.. Trübsal

5. d.. Fontäne

6. d.. Journalismus

7. d.. Universität

8. d.. Natur

9. d.. Knie

10. d.. Salär

1.G.10

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Insulin

2. d.. Jahrhundert

3. d.. Reichtum

4. d.. Setzling

5. d.. Eitelkeit

6. d.. Jugend

7. d.. Bedrängnis

8. d.. Wirtschaft

9. d.. Egoismus

10. d.. Erlebnis

1.G.11

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Coolness

2. d.. Renaissance

3. d.. Appartement

4. d.. Schicksal

5. d.. Arthritis

6. d.. Medienunternehmer

7. d.. Militär

8. d.. Pfropf

9. d.. Dokument

10. d.. Kontakt

1.G.12

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Schmetterling

2. d.. Exportwirtschaft

3. d.. Bottich

4. d.. Maskerade

5. d.. Perspektive

6. d.. Datum

7. d.. Spund

8. d.. Fanatismus

9. d.. Osmose

10. d.. Samstag

1.G.13

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Klima

2. d.. Butter

3. d.. Tablett

4. d.. Vitrine

5. d.. Käfig

6. d.. Monitor

7. d.. Warten

8. d.. Herzogtum

9. d.. Pizza

10. d.. Attentäter

1.G.14

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Facette

2. d.. Antifa

3. d.. Stunde

4. d.. Gesellschaft

5. d.. Kälte

6. d.. Album

7. d.. System

8. d.. Blindheit

9. d.. Wurst

10. d... Aquarium

1.G.15

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Mixtur

2. d.. Brust

3. d.. Ukraine

4. d.. Zeitung

5. d.. Strumpf

6. d.. Verfassungsschutz

7. d.. Blamage

8. d.. Elektrogerät

9. d.. Kanaille

10. d.. Konsumentin

1.G.16

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Quarantaine

2. d.. Aufstieg

3. d.. Kamille

4. d.. Nationalismus

5. d.. Sinn

6. d.. Eleganz

7. d.. Nessessär

8. d.. Direktive

9. d.. Ringlein

10. d.. Knauf

1.G.17

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Drangsal

2. d.. Latrine

3. d.. Dublette

4. d.. Maschine

5. d.. Volkspartei

6. d.. Gremium

7. d.. Revolution

8. d.. Figur

9. d.. Fassade

10. d.. Geheul

1.G.18

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Bereitstellung

2. d.. Addition

3. d.. Kranich

4. d.. Wohlstand

5. d.. Mathematik

6. d.. Strand

7. d.. Kalorie

8. d.. Pudding

9. d.. Datei

10. d.. Städtchen

1.G.19

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Geheimnis

2. d.. Foliant

3. d.. Frequenz

4. d.. Brisanz

5. d.. Unternehmer

6. d.. Meeting

7. d.. Aula

8. d.. Musik

9. d.. Eigentum

10. d.. Bekenntnis

1.G.20

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Experiment

2. d.. Distanz

3. d.. Bagatelle

4. d.. Schokolade

5. d.. Faktum

6. d.. Kundschaft

7. d.. Kastanie

8. d.. Dogma

9. d.. Engagement

10. d.. Argument

1.G.21

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Stadium

2. d.. Teil

3. d.. Sellerie

4. d.. Schweinerei

5. d.. Geografie

6. d.. Zensur

7. d.. Abonnement

8. d.. Contenance

9. d.. Bronchitis

10. d.. Politiker

1.G.22

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Kartonage

2. d.. Rasur

3. d.. Menschheit

4. d.. Ruhe

5. d.. Pluralismus

6. d.. Amulett

7. d.. Kunst

8. d.. Firma

9. d.. Wochenzeitung

10. d.. Irrtum

1.G.23

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Stimme

2. d.. Benzin

3. d.. Flexion

4. d.. Nahrung

5. d.. Lösung

6. d.. Kindheit

7. d.. Plasma

8. d.. Politik

9. d.. Radieschen

10. d.. Honig

1.G.24

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Tuberkulose

2. d.. Existenz

3. d.. Pigment

4. d.. Kampagne

5. d.. Spezialität

6. d.. Doping

7. d.. Alternative

8. d.. Milliardär

9. d.. Vorzeigeblatt

10. d.. Schutz

1.G.25

Der, die of das

Allerlei

A2 - OBIT

1. d.. Tablette

2. d.. Nachbar

3. d.. Maximum

4. d.. Knopf

5. d.. Fittich

6. d.. Inland

7. d.. Heldentum

8. d.. Organismus

9. d.. Neonazi-Partei

10. d.. Büchlein

Credits:

Created with images by aitoff - "stormtrooper egg lego" • Alexas_Fotos - "press journalist photographer" • theHalo - "untitled image" • hpgruesen - "cattle heads horns" • bebal - "Über die Faulheit ... #brandeins" • the3cats - "iron cross order world war ii" • greissdesign - "chair relax parquet" • WikiImages - "sprinter athletes jesse owens" • stokpic - "eating dessert chocolate" • aldenchadwick - "Insulin" • stevepb - "lime club soda drink" • Martin Reti - "atlasseidenspinner" • zeitrafferin - "Klima-Demo Jänschwalde 13.9.2008" • jaqian - "Antifa" • DEZALB - "ecuador chocolate mixture" • stevepb - "herbal tea teabags beverage" • PublicDomainPictures - "officer latrine fort" • Hans - "crane bird spring crown" • DigitalMarketingAgency - "business woman attractive" • Hans - "flash tesla coil experiment" • stevepb - "soup greens celery vegetables" • dierk schaefer - "Der Barbier von Göppingen" • Beige Alert - "Benzin" • dullhunk - "η σκόνη : powder by Dan Brady" • jarmoluk - "medications money cure"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.