KAZE SUSHI Värske sushi Elvas, Rõngus, Puhjas ja Rannus

Kaze eesmärgiks on tuua väske sushi Elva ning Rõngu elanikeni. Tellimusi võtame vastu Kaze Sushi Facebook'i lehel. Kirjutades meile sõnumi soovidega, lepime Teiega kokku sushi kättetoimetametamise aja - toome sushi TASUTA Teile koju kätte. NB! Tellimusi võtame esialgu vastu vähemalt 4-tunnise etteteatamisajaga! Link Kaze Sushi lehele Facebook'is:

Credits:

Created with images by photoskate - "ikuraaa"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.