ทักษะการทดลอง By Maneerat itthiniphat

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มี 13 ทักษะ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ

2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ

1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต, การวัด, การคำนวณ, การจำแนกประเภท, การหาความสัมพันธ์ของสเปสกับสเปสและ สเปสกับเวลา, การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล, การลงความเห็นจากข้อมูล และการพยากรณ์

2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ได้แก่ การตั้งสมมติฐาน, การตั้งนิยามเชิงปฏิบัติการ, การกำหนดและควบคุมตัวแปร, การทดลอง และการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และทำซ้ำในขั้นตอนเพื่อหาคำตอบจากสมมติฐาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนการทดลองจริง

2. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง

3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็นผลจากการสังเกต การวัดและอื่นๆ

Credits:

Created with images by Kingsway School - "open evening (17 of 57)" • PublicDomainPictures - "experiment chemistry liquid" • bdyczewski - "laboratory chemistry subjects" • frolicsomepl - "laboratory sample tube research" • suzettesuzette - "Candle experiment"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.