Loading

Click here for Undeb Bangor newsletter 2 | cliciwch yma ar gyfer cylchlythyr 2 undeb bangor

www.UndebBangor.com

Facebook:@BangorStudentsUnionTwitter:@BangorstudentsInstagram:@undeb_bangor/

Mae’r Etholiadau ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs Undeb Bangor ar agor nawr!

Rydym yn ethol oddeutu 300 o Gynrychiolwyr Cwrs i gynrychioli llais myfyrwyr ar led yr amryw o ysgolion academaidd. Mae' Cynrychiolwyr yn bodoli ar y pen blaen, yn brwydro dros newidiadau cadarnhaol bydd yn effeithio ar eich profiad Academaidd.

Eleni, rydym wedi creu safleoedd newydd yn y system Cynrychiolwyr Cwrs! Mae hyn yn golygu ein bod wedi ychwanegu cynrychiolwyr newydd yn ogystal â'r Cynrychiolwyr arferol. Bydd y Cynrychiolwyr yma yn cynrychioli myfyrwyr mewn meysydd lle bod myfyrwyr wedi dweud wrthym nad oes ddigon o gynrychiolaeth.

The Undeb Bangor Course Rep Elections are open for nominations now!

We elect around 300 course reps to be the voice of students across the 14 different academic schools. Course reps are the students at the forefront, fighting for positive changes that affect your academic experience.

This year, we’ve added new Course Reps positions! This means as well as our usual programme reps, we’ve introduced reps in areas where students’ told us that they felt under represented, such as Mature Students Reps, and International Students Reps.

Mae’r Etholiadau Cyngor Undeb Bangor nawr ar agor!

Fforwm sydd yn cyfarfod yn fisol trwy gydol y flwyddyn academaidd er mwyn trafod a phasio syniadau, yn ogystal â chydweithio â'r Swyddogion Sabothol ar brosiectau fydd yn gwella profiad myfyrwyr yw Cyngor Undeb Bangor (CUB). Mae gennym nifer o safleoedd ar gael yn yr etholiadau, yn cynnwys ein Pencampwr yr Amgylchedd, Cynghorydd Menywod a nifer fwy!

The Undeb Bangor Council Elections are also open!

Undeb Bangor Council (UBC), is a forum which meets on a monthly basis throughout the academic year to discuss, debate and pass ideas, as well as working alongside the sabbatical officers on projects which will improve the student experience. We have a number of positions up for Election, ranging from the Environmental Champion to the Women’s Councillor and many more!

Sesiynau BLAS

Gobeithio eich bod wedi cael hwyl yn cyfarfod y clybiau ddoe, peidiwch ag anghofio i wneud y mwyaf o'r clybiau am ddim a mynychu cymaint o sesiynau am ddim ag sydd bosib. Os mae'ch dyddiadur yn llawn yr wythnos yma gallwch dal ymuno'r sesiynau ymarfer sy'n dechrau Medi 23.

TASTER sessions

I hope you all had a good time yesterday meeting all the clubs, don’t forget to make the most of the FREE clubs and attend as many taster sessions as possible. If your diary’s full this week you can still join their training session starting on the 23rd September.

MaturiTea

Dydd Mercher rhwng 12pm a 2pm , mae digwyddiad ar gyfer myfyrwyr aeddfed i gyfarfod myfyrwyr aeddfed eraill dros baned. Peidiwch â phoeni, ddown ni a'r te!

Rydym hefyd wedi creu tudalen Facebook ar gyfer holl fyfyrwyr aeddfed Bangor i gael rhannu gwybodaeth ddefnyddiol am ddigwyddiadau a chyfleoedd o gwmpas Bangor sydd yn fwy addas ar gyfer y myfyriwr aeddfed.

Taking place this coming Wednesday between 12pm and 2pm, this is an event for mature students to meet with other mature students, over a cuppa. Don’t worry, we’ll be providing the refreshments!

We've also created a Facebook group for all mature students to be able to share useful infomration about activities and opportunities around Bangor that are more suitable for the mature student.

Undeb Bangor Takeover Bar Uno

Eisiau gwybod mwy am Undeb Bangor, ond ddim yn siŵr sut i ddod o hyd i ni, neu be rydym yn gwneud? Dim problem, Rydym ni am ddod i chi! Ar Ddydd Mercher, 25ain o Fedi, bydd Undeb Bangor yn cymryd Bar Uno drosodd am y prynhawn, yn dechrau am 2yh! Byddem yno â Candy Floss am ddim, wobrau, gemau a Pŵl am ddim trwy’r prynhawn! Bydd yno hefyd nifer o grwpiau myfyrwyr i chi ymuno â! Dewch yn llu i Bar Uno i gyfarfod y tîm, dod i adnabod y Sabbs, ac ymlacio gyda ni trwy’r prynhawn!

Want to know Undeb Bangor a bit better, but not sure where to find us or what we do? Not to worry, we’re coming to you! On Wednesday the 25th of September, Undeb Bangor will be taking over Bar Uno for the afternoon, starting at 2pm! We’ll be there with Free Candyfloss, Giveaways, Games and free pool all afternoon! There’s also going to be loads of Student Groups there for you to get involved with! Come along to Bar Uno, meet the team, get to know the Sabbs and hang out with us for the afternoon!

Recriwtio Gwirfoddoli ar Agor

Rydym yn hynod o ddiolchgar i bawb ddaeth i ymweld â'n prosiectau gwirfoddoli yn Serendipity ddoe!

Mae recriwtio ar agor rwan. Ewch i'n tudalen, creu proffil ag i ffwrdd a chi!

Volunteering Recruitment Open

The biggest thanks goes out to everyone who visited our volunteering projects at Serendipity yesterday!

Recruitment is now open. Visit our webspage, create a profile and off you go!

Cymdeithasau

Gyda chymaint o gymdeithasau i ymweld â, mae'n hawdd methu rhai ohonynt, ond peidiwch â phoeni, mae'n bosib ymuno ar-lein! Ewch i'n gwefan a chliciwch ar y gymdeithas sy'n cymryd eich ffansi!

Gyda syniad gwych ar gyfer cymdeithas? Unig beth ydych angen yw 10 myfyriwr arall ac cyflwyno eich syniad yma:

Societies

With so many societies to visit you may have missed some of them, but don't worry, you can join online. Head to our website and click on the society that takes your fancy!

Have a great idea for a society? All you need is 10 other students to support your society and submit your idea here:

Diolch am ddarllen|Thanks for reading.

www.UndebBangor.com

Facebook:@BangorStudentsUnionTwitter:@BangorstudentsInstagram:@undeb_bangor/