Les quatre estacions Antonio vivaldi 1678-1741

QUATRE CONCERTS PER ORQUESTRA I VIOLÍ - CONTINUA BAIXANT!

Cap a l'any 1725 això de l'orquestra era una cosa nova. Fixeu-vos en aquesta!
Recordeu les orquestres simfòniques? Què hi trobeu de diferent?
Si heu estat ben atents, veureu que hi ha els músics al voltant d'aquest instrument. No és un piano, és un clavecí!
A més, encara no hi havía directors d'orquestra!
I faltava el violí!
Si us interessa, escolteu com sona l'orquestra barroca en aquest video:

La primavera

ALLEGRO: Les flors es desperten, els ocells canten, l'aigua com corre, la tempesta

L'Estiu

(El vídeo us porta a una part diferent)

PRESTO: EL VENT I LA TEMPESTA.

La tardor

Allegro: La collita ha estat bona, celebrem-ho!

L'hivern

Allegro non molto: quina nevada! QUin freD!

Per repassar: Qui són aquests personatges? Quin és més antic? I més recent?

Credits:

Created with images by fdecomite - "Skies" • Shiva Shenoy - "DSC04840" • tpsdave - "bird wildlife bush" • Unsplash - "tulip yellow bright" • B4bees - "Summer Barley" • Jo Naylor - "bright" • anestiev - "wheat grain agriculture" • tigrillagardenia - "Nuestra cosecha" • nikolayhg - "winter winter magic blue sky" • Hans - "snowfall snow snowflakes" • iClassicalCom - "Vivaldi Concerti For Archi Antonio Vivaldi Tactus" • Boston Public Library - "Beethoven"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.