Vese/i planinari Čevo

Čevo je najistočniji i najistaknutiji vrh Ivanščice. S južne je strane prilično pitom, a sa sjeverne strane je toliko strm da su se na više mjesta pojavile stijene. Zbog šiljastog izgleda naziva se i Zagorski Klek. Na samome vrhu je kameni stup i kutija sa žigovima, ali nema vidika. Nedostatak vidika nadomještaju vidici s dvaju vidikovaca u blizini - Balkona, zapadno od vrha, i Malog Čeva, istočno od vrha

Čevo / vidikovac
Čevo / "balkon"
Čevo / vrh
Na putu prema vrhu

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.