Deze mensen zijn allemaal anders...

Toch?

Ja, iedereen is anders...

Dus?

Wat is het probleem van sommigen?!

Wat kun je er aan doen?

Onze keuzeS Bij dit protest...

Protest

Wij hebben dit onderwerp voor ons protest gekozen, omdat het heel actueel is en er best veel discussies over zijn. Wij willen doormiddel van dit protest onze meningen laten zien en laten zien waarom wij dat vinden.

Poster

Wij hebben voor deze poster gekozen omdat er niet veel tekst opstaat waardoor wij vinden dat hij opvalt en niet rommelig is. Maar met de poster alleen kom je nog niet zo ver. Hiervoor moet je de QR-code scannen. Dan kom je namelijk bij een Spark Pages document uit. Daarin staat nog meer informatie over het onderwerp. Bijvoorbeeld hoe je het kunt voorkomen en waarom je NIET moet discrimineren.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.