De nieuwsreportage broadcast your school

De opdracht

je gaat in de komende weken een nieuwsreportage maken. Eerst gaan we enkele nieuwsreportages bekijken, vervolgens onze eigen reportage voorbereiden, filmen en monteren. Het filmen gebeurt zowel in als buiten de les.

Inhoud:

Je kijkt vast wel eens naar een journaal , of het jeugdjournaal vol met nieuwsitems, dus je hebt er wel een beeld van. Neem bijvoorbeeld de iPadklassen. Hier zou je een nieuwsitem van kunnen maken, waarin je de ervaringen met de iPad presenteert. Je kunt het hebben over de voor - en nadelen, over de moeite die docenten er mee hebben. Je kunt een docent, leerling of directeur interviewen. je kunt opnames maken in de klas, of opnames van de iPad zelf. Vervolgens wordt alles gemonteerd tot een item van 1 tot 2 minuten wat wordt ingeleid door een verslaggever, of interviewer. De nieuwsreportages worden vertoont op de website van de school.

Nieuwsreportages op school

Heeft de school nieuws?

Wat gebeurt er op school wat nieuws zou kunnen zijn voor leerlingen, ouders, docenten, of mensen van buiten? Wat staat er op dit moment te gebeuren? is er misschien iets aan de hand in het landelijke nieuws wat belangrijk kan zijn voor school, of de leerlingen?

Of speelt er iets op school waar je wel eens zelf aandacht aan zou willen besteden in de vorm van een korte reportage? Laat gewoon eens je eigen fantasie gaan.

Welke vragen komen in je op over je eigen school, waar je meer over zou willen weten, of welke zaken kunnen misschien beter op je school?

Kenmerken

Waar moet een nieuwsitem aan voldoen?

 • Actueel,
 • Maatschappelijke impact
 • Betrokkenheid
 • Apart, afwijkend onderwerp [man bijt hond]
 • Hoor - wederhoor
 • Check - dubbelcheck, gecontroleerd
 • Onafhankelijkheid, waarheid

Opdracht: analyseer

Analyseer eens een nieuwsreportage. Hoe wordt zo'n nieuwsreportage opgebouwd? Wat voor een soort shots worden er opgenomen? Wat is de functie (het doel) van dat shot?

Zie voorbeelden op de website van de school

Programma-opbouw van een nieuwsreportage

Een nieuwsreportage heeft een bepaalde indeling, of opbouw; ook wel format genoemd.

1. Opening, of inleiding: verslaggever staat op locatie en praat in de camera waar hij is, wat er aan de hand is. Een introductie op het onderwerp.

2. Sfeerbeelden, of informatieve beelden op locatie. Vaak met voice-over die het onderwerp verder introduceert

3.Interview met een betrokkene: wat vinden ze er van?

4. Sfeerbeelden, of informatieve beelden op locatie. Vaak met voice-over die verder ingaan op het nieuwsfeit.

5. Interview met een betrokkene: wat vinden ze er van? Bij voorkeur met een andere stellingname dan de eerste, of een aanvulling op het nieuwsfeit.

6. Sfeerbeelden op locatie.

7. Afkondiging, of eindconclusie door verslaggever.

Per stap moet je nadenken over locaties, tekst, muziek, het aantal en type shots, de cameravoering.

Opdracht: bedenk je onderwerp.

Welke onderwerpen zou je interssant vinden om een nieuwsreportage over te maken. Brainstorm met je groep en maak een keus.

Verzin een krachtig "kop", dat trekt de aandacht. Geef een beschrijving in 10 regels, een zgn. story-line.

Beschrijf je onderwerp in de vorm van een uitdagende vraag, of als een (tegen)stelling.

Bepaal wie je hier voor zou moeten interviewen. Zijn er verschillende belangen, of tegenstellingen.

Opdracht: schrijf je verhaal uit.

Het is belangrijk je “verhaal” dat wat je wilt vertellen uit te schrijven; bijvoorbeeld dat wat je wilt zeggen in de introductie en wat je wilt zeggen als voice-over bij de eerste sfeerbeelden, of ondersteunende informatieve beelden.

Zet je verhaal eventueel in een auto-cue!

Hiervoor zijn verschillende gratis apps in de Appstore te downloaden.

Het interview

Opdracht: werk je interview uit!

Wie

Eerst ga je bedenken wie je wilt gaan interviewen en waarom je deze persoon wilt interviewen. Wat is er bijzonder aan deze persoon? Wat weet deze persoon over jullie onderwerp? Hoe weet hij/zij dat? Wat zouden andere mensen graag van deze persoon Willen weten?

Wat

Dan ga je bedenken wat je aan die persoon wilt gaan vragen. Om daar ideeën voor te krijgen kun je een woordweb maken. Zet de naam in het midden en ga er allemaal dingen omheen schrijven die hier mee te maken hebben. Wat wil je weten van deze persoon? Waar denk je aan bij deze persoon?

Wanneer

Dan ga je een afspraak maken. Wanneer wil je het interview afnemen. Hoe lang gaat het duren? Vertel bij de afspraak waar het interview over gaat en dat je het opneemt voor de camera. Geef gerust de vragen vooraf.

Waar

Waar ga je het interview afnemen? Omdat je er een video van gaat maken is de plaats, de locatie, belangrijk. De plaats moet iets vertellen over de persoon en/of het onderwerp, het is dus leuk als je daar op de achtergrond iets van ziet. Denk er wel aan dat de achtergrond niet moet afleiden. Het gaat om de antwoorden die de geïnterviewde geeft, en als hij of zij voor een hele drukke achtergrond staat, kijk je alleen maar daar naar en hoor je niet meer wat er te vertellen is.

De vragen

Nadat je de afspraak hebt gemaakt ga je de vragen uitwerken. Daarbij zijn een aantal zaken belangrijk:

 • bouw het interview langzaam op, begin metvragen waardoor de vragensteller zich op zijn gemak voelt
 • stel vragen die je niet met ja of nee kunt beantwoorden. We noemen dat open vragen. Als je alleen maar ja/nee vragen (gesloten vragen) stelt krijg je een heel saai interview.
 • stel één vraag per keer. Als je meerdere vragen in een vraag stelt, krijg je alleen antwoord op de laatste.
 • praat niet door de antwoorden van de geïnterviewde heen. Behalve dat het niet beleefd is, is het ook met monteren moeilijk. Je krijgt dan halve vragen of antwoorden te horen.
 • luister goed of je echt antwoord krijgt, stel de vraag anders nog een keer op een iets andere manier.
 • stel vragen waar van je denkt dat ook andere mensen het antwoord interessant vinden.

Opdracht: schrijf de vragen op die jullie willen stellen aan de personen die jullie willen interviewen.

Je mag gerust de vragen op papier meenemen, maar leer ze uit je hoofd en blijf luisteren. Zorg dat je papieren nooit in beeld komen!

De pre-productie

Opdracht: vul de shotlist in voor de opnamen.

In elke stap van het programma moet je nadenken over locaties, tekst en hoe je verslaggever, onderwerp, of geïnterviewde in beeld brengt. Een shotlist is noodzakelijk.

Bekijk in je shotlist hoe je alles in beeld wilt brengen met bijvoorbeeld een close-up, of medium shot.

Ga ook per programma-onderdeel naar op welke locatie je filmt. Kies voor een passende achtergrond!

Geef in trefwoorden aan wat de inhoud is die je vertellen in het betreffende shot.

Het filmen
Aandachtspunten

Houdt het beeldkader goed in de gaten. Bij een interview werken we met close-ups; bij de verslaggever met een medium-shot. Zorg bij het interview er voor dat je nooit je aantekeningen in beeld hebt en ook nooit zelf met alleen een neus in beeld staat.

Werk met een auto-cue als je veel tekst heb. Laat de auto-cue vlak naast of onder de camera meelopen.

Denk aan de interview-opstelling. Sta als interviewer naast de cameraman en zorg dat de microfoonplop net van onder in beeld komt. Blijf zo dicht als mogelijk op de geïnterviewde staan. Gebruik altijd een statief!

Interview-opstelling

Gebruik bij het interview de verplichte close-ups; houdt rekening met de compositie van het beeld en de rule-of-thirds en denk aan hoofd- en kijkruimte.

Gebruik een aansprekende achtergrond bij het interview waar activiteit plaats vindt en die de kijker iets vertelt over het onderwerp. Liever iets te druk dan te saai.

Gebruik altijd een koptelefoon en controleer het geluid. Denk aan de verstaanbaarheid. Terugkeren van een interview met alleen geluid is altijd beter dan met alleen beeld.

Varieer bij de sfeerbeelden, of informatieve shots in je cameravoering (afstand, kader, perspectief en beweging).

Voor de gevorderde filmer. Ook bij de interviews mag je variëren in cameravoering. Stel dezelfde vraag eventueel vaker en neem deze op steeds een andere manier op.

Zorg er voor dat je zo filmt, dat je opnamen zonder problemen openbaar gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld op YouTube. Je neemt daar zelf de verantwoordelijkheid voor.

Montage
Aandachtspunten

Monteer de shots volgens het format in de juiste volgorde.

Plaats eventueel sfeerbeelden, of informatieve beelden over het beeld van het interview. Zo creëer je een voice-over. De kijker blijft geïnteresseerd luisteren en kijkt niet steeds aan tegen talking-heads

Maak gebruik van de L-snede, of J-snede om zo een gelijkmatige overgang tussen een sfeerbeeld en een interview , of andersom te creëeren.

Plaats de namen in passende layout in het beeld van de geïnterviewden en eventueel de verslaggever.

Created By
Joost de laat (Dominicus College)
Appreciate
Foto's zijn in eigen beheer gemaakt op het Dominicus College, Nijmegen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.