Sobotna vaja Big Band Cerknica Cerknica, 13. 5. 2017

V Kavarnici na Tržn'c v Cerknici je Big Band Cerknica (BBC) imel vajo. V veliko zadovoljstvo poslušalcev je bila vaja pravi koncert.

Ob spremljavi BBC je zapela Marjetka Prudič.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.