partikula modalak esanahia, eta erabilpena

Ahal

guraria edo nahia adierazten du; normalean geroaldiko adizkiekin joan ohi du

 • Etorriko ahal da!
 • Irabaziko ahal dugu!
 • Ez ahal du tximista batek joko!
ote

zalantza, susmoa, gogoeta-kutsua ematen dio galderari, hiztuna “horixe galdetzen diot bere buruari” pentsatzen ariko balitz bezala

 • Konturatu ote da?
 • Nahikoa izango ote da honekin?
 • Ez ote duzu mutil hori ezagutzen?
omen (ei)

hiztunak esaten duena besteri entzundako zerbait da; esandakoaren egiatasunaz batere ziurtasunik ez du

 • Gasolina igoko omen dute
 • Aurten ezkonduko omen dira
 • Ez omen dakite zer daukan
 • Ez omen du inork ikusi
bide

dirudienez, badirudi

 • etorriko bide da
 • bihar euria egingo bide du
 • ez bide da konturatu, ez baitu ezer esan
ohi

ohikotasuna adierazten du

mendebaldean: etorri ohi da / ez da etorri ohi

ekialdean: etortzen ohi da / ez ohi da etortzen

Credits:

Created with images by xegxef - "light lamp electricity" • NeoGaboX - "Deseo - Desire" • geralt - "primate monkey orang utan" • stevendepolo - "Lourdie Listening 2013-02-16 10.13.47" • jodylehigh - "dice die probability" • Cea. - "Time"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.