โครงการ: ซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

โครงการ: ซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จ.ชลบุรี

หลักการและเหตุผล : สืบเนื่องจากได้ไปศึกษาดูงาน ศูนย์ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่ามีการชำรุด ของสะพานทางเดินในการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่มาศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงจิตสำนึกและสร้างความสามัคคีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดโครงการ ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ในครั้งนี้ขึ้น

วัตถุประส่งค์ ซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่มาศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และเป็นการแสดงออกถึงการมีจิตสำนึกและสร้างความรักสามัคคีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงาน

อุปกรณ์ที่เตรียมไว้

เสริมการซ่อมแซม

ผลงานที่เกิดขึ้น

ทีมงาน ดำเนินการซ่อมแซม

ขอขอบคุณ พี่โอเล่ พี่ปอม และพี่ๆน้องที่สนับสนุนทั้งทุนทรัพย์ แรงกายและแรงใจ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Created By
Siwanun Ninlakun
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.