Računanje z ulomki Katarina Šifrer

Predstavitev

V spodnjem posnetku si lahko pogledate, kje vse se srečujemo z ulomki.

Računanje z ulomki

Pogledali si bomo, kako se z ulomki računa. Spoznali bomo, kako seštevamo, odštevamo, množimo in delimo.

Seštevanje in odštevanje ulomkov

Ulomke seštevamo tako, da jih najprej razširimo na skupni imenovalec in nato seštejemo števce.

Ulomke odštevamo tako, da jih najprej razširimo na skupni imenovalec in nato odštejemo števce.

Množenje ulomkov

Ulomke množimo tako, da med seboj množimo števca in imenovalca posebej.

Deljenje ulomkov

Ulomke med seboj delimo tako, da ulomek pomnožimo z obratno vrednostjo drugega ulomka.

Več o ulomkih

Če bi radi pogledali več različnih tem o ulomkih, vas povabim, da obiščete moj blog, ki ga izdelujem v okviru predmeta Večpredstavna učna gradiva. Blog se nahaja tukaj.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.