L'ÀTOM Models atòmics

MODEL DE DALTON.

Diu:

·La matèria està formada per partícules molt petites anomenades àtoms, que són indivisibles i no es poden destruir.

·Els àtoms d'un mateix element són iguals entre si, tenen el seu propi pes i qualitats pròpies. Els àtoms dels diferents elements tenen pesos diferents.

·Els àtoms romanen sense divisió, tot i que es combinin en les reaccions químiques.

·Els àtoms, en combinar-se per formar compostos guarden relacions simples.

·Els àtoms d'elements diferents es poden combinar en proporcions diferents i formar més d'un compost.

·Els compostos químics es formen en unir-se àtoms de dos o més elements diferents.

MODEL DE THOMSON

Introdueix la idea que l'àtom pot dividir-se en les anomenades partícules fonamentals:

·Electrones amb càrrega elèctrica negativa

·Protones amb càrrega elèctrica positiva

·Neutrons sense càrrega elèctrica i amb una massa molt més gran que la d'electrons i protons.

MODEL DE RUTHERFORD

Diu:

·L'àtom es un sistema planetari d'electrons girant al voltant d'un nucli atòmic pesat i amb càrrega elèctrica positiva.

·L'àtom posseeix un nucli central petit, amb càrrega elèctrica positiva, que conté gairebé tota la massa de l'àtom.

·Els electrons giren a grans distàncies al voltant del nucli en òrbites circulars.

·La suma de les càrregues elèctriques negatives dels electrons ha de ser igual a la càrrega positiva del nucli, ja que l'àtom és elèctricament neutre.

WEBGRAFÍA

http://www.eis.uva.es/~qgintro/atom/tutorial-04.html

http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModDalton.aspx

http://atomictheory3.blogspot.com.es/2011/05/el-modelo-atomico-de-dalton.html

http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModThomson.aspx

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.