Spark Test webside til facebook...

Kort fortalt er 3D og animasjon

  • figurene i en animasjonsfilmkarakterene og omgivelsene i spillene du spiller
  • reklamefilmene du ser på TV
  • de fantastiske effektene i filmen du så på kino, men også omgivelsene du trodde var ekte i samme film
bil fra Cinema 4d

Credits:

helge kirkaune

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.