ÀTOMS Laia Fernández Reboreda

Model de Dalton: Tots els àtoms d'un element són diferent a tot els altres elements

  • La matèria està formada per àtoms.
  • Els àtoms no es poden dividir ni reaccionar a canvis químics.
  • Tots els àtoms d'un sol element són iguals.
  • Els àtoms d'elements químics diferents són diferents.

Model de Thomson: Amb les descàrregues elèctriques s'obtenen partícules amb càrrega energètica negativa.

  • Va proposar un model d'àtom format per electrons (partícules de càrrega negativa) immersa en un fluid de partícules de càrrega positiva.
  • Aquest model d'àtom donava com a resultat un àtom d'electricitat neutra.

Model de Rutherford: va llançar partícules de càrrega positiva a una làmina d'or molt prima.

  • Va observar que la majoria de partícules travessaven la làmina sense desviar-se del seu recorregut.
  • Va descobrir el neutró.
Created By
Laia Fernández
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.