ชุมชนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลทั่วไปชุมชนอินทประมูล

ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลอินทประมูล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของที่ทำการอำเภอโพธิ์ทอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง ประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 10 กิโลเมตร

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองทิศใต้ ติดต่อ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลเทวราช ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลอ่างแก้ว ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เนื้อที่ พื้นที่รวม 8 ตารางกิโลเมตร พื้นที่การเกษตร 4,081 ไร่พื้นที่อยู่อาศัย 2,625 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลอินทประมูล เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะในการทำนา ทำสวบ มีคลองชลประทานเพื่อการเกษตรและใช้อุปโภคบริโภค

การปกครอง จำนวนหมู่บ้านตำบลอินทประมูลมีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่

 • จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2
 • จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บางส่วน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,5,6,7
 • จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4

ประชากร จำนวนประชากรทั้งหมด 2,364 คน เพศชาย 1,120 คนเพศหญิง 1,244 คน

สภาพปัญหาของชุมชน

 1. เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในเวลาที่ฝนตกหนัก
 2. ชุมชนแออัด ไม่สามารถต่อเติม ขยาย พื้นที่สิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เนื่องจากบ้านเรือนไม่ได้ปลูกตามผังเมือง
 3. ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านผังเมือง
 4. หน้าแล้งจะประสบปัญหาในการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร

แนวทางการแก้ไขปัญหา

 1. ทำโครงการฝังท่อใต้ท้องถนน เพื่อระบายน้ำออก
 2. ไม่มีแนวทางในการแก้ไข เนื่องจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปลูกกันมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้ว แต่ก็หาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา
 3. เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองให้แก่ชาวบ้าน
 4. ขุดลอกคูคลอง เพื่อไม่ให้คลองตื้นเขิน เพื่อเป็นการรองรับน้ำ สำรองไว้ใช้ในหน้าแล้ง

SWOT ชุมชนอินทประมูล

แนะนำสภาพความเป็นอยู่ชุมชน

ต้นทุนความดีของชุมชนอินทประมูล

คนในชุมชนมีต้นทุนภูมิปัญญา ในเรื่องการทำจักรสาน โดยใช้วัสดุที่ทำมาจากหวาย ซึ่งวัสดุที่นำมาทำนั้น ไม่ต้องมีการลงทุน ค่าแรงจะได้มาจากการสารตะกร้าไวน์ รายได้ต่อเดือนประมาณ 3,000 – 4,000 บาท และจะมีคนมารับตะกร้าที่สานเสร็จแล้วที่บ้าน เพื่อนำไปวางจำหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

ขั้นตอนการสานตะกร้า

ขอบขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบล อินทประมูลที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสอบถามข้อมูลให้ครั้งนี้

คณะผู้จัดทำ

 1. นางสาวศิริวรรณ เจริญผล 570112010101
 2. นางสาววรรณฤดี โกสุม 570112010102
 3. นางสาวสุชาดา หมาดเส็น 570112010104
 4. นางสาวจิตติมา นาคประสงค์ 570112010115
 5. นางสาวศิริโสภา สารรักษ์ 570112010117
 6. นางสาวอารีย์ เอนก 570112010126

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.