Logo Zeur niet by BINIAM FERROL

Als vooronderzoek heb ik gekeken naar de website hierbij zag ik veel rood wit in verwerkt. Als mijn volgende stap ging ik kijken wat er allemaal mee te maken zou kunnen hebben met het koor etc.

Ik heb zelf geen lettertype gebruikt omdat ik de snaren erin wou verwerken heb ik alleen de lijnen zelf gemaakt van de letters hierdoor heb ik geen gebruik gemaakt van lettertype.

hierbij mijn kleuren schema gewoon rood wit
mijn definitieve logo.

Ik ben bij dit design gekomen door gewoon te brainstormen over het onderwerp zo is eruit gekomen om de gitaar snaren met de muziek noten erin als letters te gebruiken.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.