Digitaaliset asiakaskohtaamiset – asiakaspalvelua videon välityksellä

kjölnldfnalkdsfalkdsjflkjööööööööööjfjdlksadjflksadjflsakdjflkdsafalksdjfsalkdjfsadfasölkfdjsadlkfdsf

a

dfalsdkflksadjfsa

asdfklajdsfölsa

Videota palveluiden tuottamisessa hyödyntää mm. sosiaalisia palveluita tuottava Sopimusvuori Oy. Tästä voit katsoa, miten Sopimusvuori hyödyntää videota asiakaskohtaamisissaan

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.